inland
Published in

inland

Kuva: Josh Calabrese- Unsplash

Inland Design muuttuu verkostomaiseksi innovaatio- ja muotoilulaboratorioksi

Kirjoittaneet: Pia Laulainen ja Mariana Salgado

Inland Design perustettiin Maahanmuuttoviraston sisäiseksi innovaatio- ja muotoilulaboratorioksi vuonna 2017. Inlandin tavoitteena on parantaa suomalaista julkishallintoa ja kansalaisille tarjottavia palveluita yhdistämällä muotoiluajattelua, teknologiaosaamista ja yhteiskehittämistä. Vuosien 2017 ja 2019 välisenä aikana Inlandin palvelumuotoilijat työskentelivät Maahanmuuttovirastossa ja vuoden 2020 alusta lähtien sisäministeriössä.

Monet innovaatiolaboratoriot ympäri maailmaa ovat joko kadonneet tai niiden työntekijät ovat sulautuneet organisaatioon “rivityöläisiksi” — usein rahoituksen loppumisen vuoksi. (Salgado, 2022). Tutkimusten mukaan innovaatiolaboratorion toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että sen toiminta nivoutuu osaksi organisaatiota ja sen tavoitteita. Tästä syystä myös Inland Desing uudistuu.

Perustimme sisäasiainhallinnon pamu -verkoston syksyllä 2021. Verkosto on ollut sekä menestys, että paljastanut meille perustajille

Perustimme sisäasiainhallinnon pamu -verkoston syksyllä 2021. Epäviralliseen verkostoon voi liittyä kuka tahansa palveluiden kehittämisestä ja palvelumuotoilusta kiinnostunut sisäasiainhallinnossa työskentelevä virkahenkilö. Verkosto on ollut menestys — siihen on liittynyt reilun puolen vuoden aikana lähes 80 innostunutta ja oppimaan motivoitunutta jäsentä. Verkosto on myös paljastanut meille, että sisäasiainhallinnossa on jo paljon muotoiluosaamista, ja muotoilutyötä tehdään tälläkin hetkellä useiden erilaisten virkanimikkeiden alla.

Tämä kesä tuo tullessaan muutoksen pamu-verkostoon ja Inland Designiin, sillä me yhdistämme voimamme. Inland Design muuttuu verkostomaiseksi laboratorioksi, jonka avulla voimme tukea muotoilun ja innovaatioiden tekemistä laajemmin koko hallinnonalallamme. Inlandin pääluku kasvaa samalla kahdesta monikymmenpäiseksi.

Kolme konkreettista hyötyä, jotka pamu-verkosto saa Inland Designiin yhdistymisen myötä:

  1. Yhteinen nimi, brändi ja historian jatkumo tuovat meille uskottavat ja selkeät kehykset ja vahvistavat samalla sitä, että me emme ole yksin kukin osastollamme / yksikössämme / virastossamme. Se, että Inlandilla on olemassa ns. katu-uskottava ilme (=ammattimaiset kotisivut, logo, tunnus, fontit), tukee yhteisen viestin kertomista.
  2. Inlandilla on ennestään muotoiluun ja julkishallintoon liittyvää aineistoa Medium-blogillaan, Twitter-tilillään ja kotisivuillaan. Kirjoittamalla sekä suomeksi että englanniksi, voimme tavoittaa laajasti muotoilijoita ja julkishallinnon innovaattoreita niin Suomesta kuin ulkomailta. Tarkoituksena on jatkaa tätä avointa keskustelun ja tiedon- ja kokemusten jakamisen perinnettä.
  3. Inlandin nimi on hyvinkin tunnettu suomalaisten julkishallinnon muotoilijoiden piirissä, myös jonkun verran ulkomaisten. Inlandista on kirjoitettu akateemisia artikkeleita (Esim. Policy labs challenges in the public sector: the value of design for more responsive organizations) ja se huomioidaan myös muussa kirjallisuudessa (Esim. Design for social innovation: Cases from around the world). Inlandilla on maine ennakkoluulottomana ja innovatiivisena tiiminä.

Meidän henkilökohtainen haaveemme on, että Inlandista kehittyisi tulevaisuudessa hallinnonalan oma, virastorajat ylittävä, moniosaava virallinen muotoilutiimi, joka voisi olla apuna erilaisissa projekteissa. Resursseja voisi kohdentaa joustavasti sinne, missä kulloinkin apua eniten ja akuuteimmin kaivataan.

Muotoilu valtiolla ei ole enää kiinni muutamasta palkatusta palvelumuotoilijasta, vaan se on osa laajempaa tekemistä ja osaamista.

Me muotoilijat olemme julkishallinnossa työskenteleviä virkahenkilöitä. Haluamme olla tukemassa sisäministeriön organisaatiomuutosta ja käynnistämässä projekteja, joilla on positiivisia sosiaalisia vaikutuksia. Ihmiset ovat meille pääasia. Haluamme tehdä oikeita asioita, kokeilla ja olla rohkeita visionäärejä. Me olemme yhdessä muutoksentekijöitä.

Inlandin uudistumisella ja uudenlaisena henkiinheräämisellä on laajempaa henkistä merkitystä — se osoittaa että muotoilutyö voi olla hyödyllistä toimintaa, se voi mukautua ympäristönsä mukaan ja sitä kannattaa pitää yllä pidemmälläkin tähtäimellä. Se, että julkishallinnossa toimiva innovaatio- ja muotoilulaboratorio jatkaa elämäänsä on myös itsessään viesti. Muotoilu ei ole vain vierailija, vaan se on tullut jäädäkseen. Muotoilu valtiolla ei ole enää kiinni muutamasta palkatusta palvelumuotoilijasta, vaan se on osa laajempaa tekemistä ja osaamista. Kaikki muotoilusta kiinnostuneet, olivatpa heidän nimikkeensä mitä tahansa, voivat hyödyntää muotoilua. Jotta muotoiluajattelusta ja muotoilun menetelmien hyödyntämisestä tulisi entistä vahvempi osa sisäasiainhallinnon työkulttuuria, tarvitsemme yhteistä visiota ja rintamaa. Tervetuloa mukaan Inland Designiin!

--

--

Inland is a design and innovation lab. Inland Design was part of the Finnish Immigration Service from the year 2017 to 2019. Since the beginning of 2020, the service designers of the Inland Design are working within the Ministry of the Interior.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store