Innovaatiot liittyen coronavirukseen

Vapaa-ajallani pidän podcastia. Haastattelen muotoilijoita jotka tekevät social designiin liittyvää työtä espanjaksi. Olen tehnyt 14 coronavirus aiheista haastattelua viime viikolla. Tässä on kooste näistä.

Mariana Salgado
Apr 1, 2020 · 3 min read
  1. Javier Zarracina(USA). USA today grafiikan osastopäällikkö. Hän teki datavisualisointia kertoakseen ihmisille miten tulisi toimia coronaviruksen aikana.
  2. Paloma Lucero (Ruotsi). Dagens Nyheters. Datan visualisointi. Hän teki grafiikkaa siitä miten voimme tunnistaa coronaviruksen oireet. Visualisointi on löytyy myös englanniksi.
Image for post
Image for post

3. Francisco Galán ja Daniel Torresburiel (Espanja). Frenar la curva (käyrän hillitsemiseksi). Kansalaisaloite joka kartoittaa erilaisia projekteja joiden tarkoitus on hillitä kasvukäyrää. Minkälaisia aktiviteettejä voi tehdä sisällä pienten lapset kanssa? Minkälaisia työvälineitä on etätyöskentelyä varten? Miten voimme ottaa huomioon naapurit ja toimia apukätenä tarpeen tullen? Miten voimme tukea kansalaisten hyvinvointia?

Image for post
Image for post

4. Diana Saimovici (Argentina). Kansallis chatbot joka antaa tietoa coronasta ja valtion viimeisistä ohjeistuksista: kenen tulee mennä töihin? Miten toimia sairastuessa? Chatbotin kanssa voi konsultoida Facebookin kautta tai valtion omilta nettisivuilta. Aikaisemmin he tutkivat että ainut tapa saada viesti syrjäytyneelle väestölle oli Facebookin kautta. Terveys Ministeriö kehittää tätä.

Image for post
Image for post

5. Emiliano Cosenza (Argentina). Buenos Airesin chatbot joka antaa tietoa siitä milloin täytyy mennä sairaalaan. Tekee “triage” ja arvio jos potilaan tarvitsee saada yhteys lääkäriin. Tämän jälkeen lääkäri voi ohjata sairaalaan. Toimii Whatsappin välityksellä. Lisää projektista tästä.

Image for post
Image for post

6. Dario Codner (Argentina). Yhteistyössä Buenos Airesin kunnan kanssa hän kehittää appia joka tukee terveysviranomaisia rekisteröimään coronavirus potilaita ja heidän tilannetta. Tämä on vasta prototyyppi vaiheessa. Appi tarjota myös karttaa jossa voi nähdä reali aikana missä tapauksia on.

7. Julia Inchauguerri (Argentina). Koulutus Ministeriössä hän kehittää nettisivua joka tukee etäkoulua. Tämän edesauttaa yhteistyötä opettajien kesken, ja opettajien ja opiskelijoiden välillä. Argentiinan opetussuunnitelmaa on käytetty tämän pohjalla.

Image for post
Image for post

8. Liliana Reyes (Chile). Nettisivu joka auttaa ihmisiä tunnistamaan milloin he tarvitsevat konsultointia lääkäriltä ja milloin heidän tulisi mennä sairaalaan. Triage käytössä.

9.Alejandro Repetto (Argentina). Crowdsourcing appi jossa kansalaiset voivat konsultoida jos heidän lennolla on matkustanut sairas henkilö, tai raportoida siitä.

Image for post
Image for post

10. Agustin Losso ja Carlos Cordoba Cely (Colombia/Argentina). Maker Spaces ja Fablabs jotka valmistavat erilaisia sairaalatarvikkeita kuten maskeja, tuulettimia ja venttiilejä.

Image for post
Image for post

11. Eduardo Mercovich (Argentina). Työkalupakki joka auttaa eri toimijoita tekemään yhteistyötä verkossa. Tämä on kehitetty eri muotoilu yhdistysten kanssa. Hän tukee erityisesti yliopiston henkilökuntaa etätöiden tekemisessä.

Image for post
Image for post

12. Santiago Alarcón (Colombia). Neuma Corp. SOME viestintää joka tarkistaa sisällön ja karsii siitä. @NeumaCorp. Tämä yhdistää naapureita ja tukea virallisen ja luotettavan tiedon kulun.

13. Judith Ruiz de Esquide (Espanja). Crowdsourcing työkalu joka visualisoi kartan kautta coronan leviämisen reaaliajassa.

Image for post
Image for post

inland

Inland is a design and innovation lab.

Mariana Salgado

Written by

Service Design. Ministry of the Interior (inlandesign.fi) Host in Diseño y diáspora- the podcast on design for social change (anchor.fm/disenoydiaspora/)

inland

inland

Inland is a design and innovation lab. Inland Design was part of the Finnish Immigration Service from the year 2017 to 2019. Since the beginning of 2020, the service designers of the Inland Design are working within the Ministry of the Interior.

Mariana Salgado

Written by

Service Design. Ministry of the Interior (inlandesign.fi) Host in Diseño y diáspora- the podcast on design for social change (anchor.fm/disenoydiaspora/)

inland

inland

Inland is a design and innovation lab. Inland Design was part of the Finnish Immigration Service from the year 2017 to 2019. Since the beginning of 2020, the service designers of the Inland Design are working within the Ministry of the Interior.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store