I løpet av de siste årene har growth marketing, eller vekstmarkedsføring, bidratt til å redefinere målet med digital markedsføring. Men hva er growth marketing?

Irenge Kazonza
Nov 28, 2018 · 3 min read

Growth Marketing

Markedsføring i dag er enhver kontakt en person har med en bedrift. Kontakten kan være via nettsiden, betalte annonser, innlegg i sosiale medier, eller gjennom produkter og tjenester bedriften din tilbyr.

Mange bedrifter får ofte ikke betalt annonsering til å fungere optimalt. En stor del av grunnen er at alle markedsaktiviteter ofte er fokusert på anskaffelse av nye kunder via betalte kanaler som Google Ads, LinkedIn og Facebook Ads. Bedriftene har ofte ikke et holistisk syn på hele den digitale strategien.

Growth marketing er tverrfaglige prosesser og aktiviteter på tvers av salgstrakter og markedskanaler. Målet er å maksimere markedsaktivitetenes og produktets evne til å holde på kunder og få flere kunder uten å bruke mer penger på betalte markedskanaler.

AARRR (Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral)

Når vi gjør growth marketing, så er første fase å legge en vekststrategi. Da går vi igjennom hele salgskanalen eller bruker-reisen til klienten og peker ut de viktigste områdene som kan påvirke veksten på kort tid, og setter i gang aktiviteter som kan påvirke veksten direkte ved hjelp av AARRR-modellen.

Jeg må understreke at det ikke fins en “one-size-fits-all”-løsning. Growth marketing er kontinuerlig og rask eksperimentering som har til hensikt å finne eller skape de beste metodene som skaper vekst for den spesifikke bedriften uten å legge mer penger i annonser og publiseringer.

Ved growth marketing for en nettbutikk vil områdene i AARRR-modellen være:

  • Acquisition — Å få folk til finne selve nettbutikken. Dette er ofte “typiske” digitale markedsføringsaktiviteter som SEO, SEM, blogging, annonser i sosiale medier og digitale medier, influencere osv.
  • Activation — Å gi et godt førsteinntrykk av nettbutikken hvor besøkende skjønner hva som selges når de ankommer siden. Besøkende skal få en aha-opplevelse når de kommer til nettbutikken din.
  • Retention — Å sørge for at kunder forblir kunder. Sørge for at besøkende og kunder kommer tilbake til nettbutikken, selv om de har kjøpt eller ikke.
  • Revenue — Å sørge for at det er enkelt å betale for produkter og registrere seg i nettbutikken. Brukeropplevelsen i betalingsprosessen er kritisk for enhver nettbutikk.
  • Referral —Legge til rette for at det er enklere for kunder å anbefale nettbutikken eller et produkt fra nettbutikken til sine venner.

En vekststrategi går ut på å bruke AARRR-modellen for å peke på vekstområder og aktiviteter som du bør utføre for å skape vekst.


Irenge Kazonza kombinerer sine erfaringer og sin kompetanse til å hjelpe virksomheter med å vokse og bli synlig på internett som digital rådgiver og vekstmarkedsfører hos Inligo. Du kan følge og prate med Inligo på Facebook, Twitter, LinkedIn og her på Medium.

Inligo

Tips og stoff om vekst, innovasjon, produktutvikling fra oss i Inligo, som vi håper vil hjelpe deg å forstå ting litt bedre.

Irenge Kazonza

Written by

Growth, innovation, food and life. Inligo👨🏾‍🚀 & Farmpit🐮. "Be the sauce"

Inligo

Inligo

Tips og stoff om vekst, innovasjon, produktutvikling fra oss i Inligo, som vi håper vil hjelpe deg å forstå ting litt bedre.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade