Ділимося досвідом: проджект менеджмент

Innocode
Innocode
May 29, 2018 · 2 min read

Ми тут в нашому львівському офісі вирішили трохи поділитися досвідом і уявленням про різні робочі речі (а в кожній компанії вони особливі) - щоб ви мали краще уявлення про те, хто ми і якими цінностями керуємося ;)

Будемо намагатися і надалі робити прості, легкі (і коротенькі!) відео, і більше керуватися вашими побажаннями і запитанням (до речі, можна писати їх внизу, або в youtube, наприклад).

Перший випуск PM: stream

Сьогодні ми маємо 3 інтро-відео, в яких говоримо про проектних менеджерів, різницю між product та пояснюємо project та scrum і waterfall на прикладі прибирання кімнати :)

Відео записані разом з Katerina Anastasova, нашим проджект менеджером, яка веде проект великої тікетингової (квитки) системи TicketCo та допомагає запускати аплікацію з персональних фінансів в Норвегії, Travis.

Disclaimer: ми ні в якому разі не претендуємо на “істинність” та книжкову правильність ідей, про які розповідаємо — все це лише наш особистий досвід.

Сподіваємось вам сподобається! Ну що, поїхали!

1. Хто такий PM для мене, і хто він в Innocode

В першому відео Катя говорить про ключові для неї харатеристики ПМ-а як командного гравця:

2.PM: проджект чи продукт?

В якому Катя говорить про те, чим з її досвіду відрізняється проджект та продукт, і чому не можна казати що, наприклад аутсорс — це проджект, і чому не всі продуктові команди мають продуктовий mindset.

3. Scrum і Waterfall на прикладі прибирання кімнати :)

Тут Катя на звичному майже для всіх нас :)) прикладі описує, як відрізнити Scrum та Waterfall, якщо вас попросять зробити це на співбесіді, наприклад!

В наступному випуску PM: stream ми вже готові розказати про те, як ми починаємо проект та ставимо на ньому процеси. Тому, stay tuned! Для того, щоб отримати нотифікації про свіженькі відео, можна підписатись тут на наш Medium, в Facebook, ну або на Youtube.

Чекатимемо на ваші поради та питання!


Трішки більше про нас:


Побачити хто ми: Facebook (більше офіційний), Instagram (наше behind-the-scenes життя без прикрас :)) ).

Дякуємо!

Innocode Stories

Posts by folks who make Innocode

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store