PM: stream, Частина 2

Innocode
Innocode
May 31, 2018 · 1 min read

Минулого вівторка ми запустили project management stream, історію про це та три попередні відео можна знайти тут: https://bit.ly/2siWO7K

А ми продовжуємо!)

Тут Катя говорить, як вони починають проект — з кікоф зустрічі, і які питання треба зачепити на ній.

Тут — про важливість аджайлу, що це не страшно перелаштовуватись щоразу, щоб усім було комфортно, а не беземоційно слідувати тому що було на кікоф, або написано в книжці. А як ви ставите процеси?

Дякуємо, що подивились відео! Наступного вівторка у нас вже готове трохи довше відео (із записом екрану Jira ;) про те, як ми вирішували кейс з розділенням наших (тоді двох) девопсів між двома офісами і всіма проектами.

Якщо вам сподобалося — будемо вдячні за Follow, і ви одразу отримуватимете нотифікації, коли нове відео буде опубліковане.


P.S. зараз ми шукаємо project manager в команду до Каті, опис вакансії ось тут — https://bit.ly/2Be9ZvR

Трішки більше про нас:


Побачити хто ми: Facebook (більше офіційний), Instagram (наше behind-the-scenes життя без прикрас :)) ).

Дякуємо!

Innocode Stories

Posts by folks who make Innocode

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store