Win-win: як ми створили колаборацію зі студентами

Innocode
Innocode
Dec 31, 2018 · 4 min read

Сьогодні буде гарна історія — про те, як ми познайомилися зі студентами з коледжа Труша, і це знайомство вилилося в створення дуже гарних ілюстрацій для Іннокоду)

Насправді, все почалося з Юлієтки — вілли, куди ми переїхали, і почали приймати багато гостей та робити екскурсії друзям з дуже різних сфер. Так, одного разу до нас прийшли Ореста Гураль та Дем’ян Войтович, які також викладають в коледжі ім.I.Труша, і якимсь магічним чином ми зрозуміли, що можемо бути один одному корисні:

студентам буде цікаво зробити проект для реальної компанії, і захиститись, а нам буде приємно віднайти та підтримати молоді таланти, в той же час, мати роботи, які можемо використати в соціальних мережах, або на подарунках тощо.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Ми не хотіли просто давати завдання і 100 вимог. Натомість, запросили 9-тьох студентів, і їх викладача, щоб разом побрейнстормити. Алла поналіплювала різнокольорові папірчики під крісла, і таким чином ми рандомно поділились на 3 команди. Задачею було подумати над стилем святкування іннокодівського 9-го дня народження, яке буде в квітні — кожна команда отримала місто, в якому ми б могли святкувати, а студенти мали б від чого відштовхуватись, створюючи ідеї.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Після брейнсторму команди захистили свої ідеї (а переможцями стали еко-ідея, та ідея з рунами), і тепер завдання полягало в індивідуальній роботі — створенні самих ілюстрацій.

  • Юля Богуславська працювала над темою поєднання українських орнаментів із норвезькою руною спідкування “Манназ”
Image for post
Image for post
  • Олена Згородник придумала мотиваційні ілюстрації на тему бігу
Image for post
Image for post
  • Яна Приходько об’єднала скандинавську руну “тайваз”, що означає мотивацію та силу волі, та слов’янський символ веселки, що означає об’єднання внутішнього світу з навколишнім та мир
Image for post
Image for post
  • Вікторія Проць звернула увагу на екологічну тему
Image for post
Image for post
  • Соломія Бубняк обрала тему «жити в гармонії з природрою — це класно»
Image for post
Image for post
  • Анастасія Зафійовська поєднала українську вишивку та руни Руна Райдо, яка символізує подорожі/шлях
Image for post
Image for post
  • Породко С. та Наталія Угрин теж обрали еко-тему
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Оскільки ми не ставили рамок, нам було важко обрати одного переможця, тому у slack ми попросили усіх проголосувати :) З великим відривом приз глядацьких симпатій отримала Юля Богуславська і її роботу ми одразу використали на кавері у fb.

Image for post
Image for post

Ми плануємо дати життя усім ілюстраціям і використати їх в сувенірах та подарунках, а також ще подумати і обрати якийсь з варіантів на квітневу поїздку.

Дуже б хотілось, щоб і інші компанії надихнулись цією ідеєю win-win колаборацій, і теж запрошували студентів, для яких дуже важливо знайомитися із майбутніми роботодавцями, знати, що їхні роботи мають вагу, а для компаній це — можливість відкрити нові таланти, та подивитись на себе трішки зі сторони)

Innocode Stories

Posts by folks who make Innocode

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store