Dag twee op safari.

Op een zonnige tweede dag in Raalte zijn we bezig geweest met de inrichting van het leerplein. Er is gekeken naar mogelijke oplossingen om het leerplein meer te betrekken bij het thematisch werken. Vooral het zichtbaar maken van het thema is één van de belangrijkste onderdelen. Op dit moment wordt er gewerkt enkele prototypes. De themaboom groeit nu. Leerlingen houden de ontwikkelingen goed in de gaten. “Wat gaat dat worden?” en “Waarom doen jullie dat?” Het begint te leven …….

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.