Innovaties, innovaties, innovaties…

Vandaag straten we om 8.00 uur op de IJsselhof. We starten met het bekijken van de filmpjes voor vandaag. Nadat het filmpje over de dyson stofzuiger kwamen we op het volgende filmpje, met een titel waar we toch wel even om moesten lachen: Inventing sucks. Laten we maar hopen dat dit niet voor ons geldt tijdens deze innovatiesafari.

Daarna is het tijd om te beginnen met het voorbereiden van onze eerste innovatie: boeken inpakken voor de ‘blind date met boeken’. We pakken boeken in en schrijven of tekenen op de voorkant enkele kreten die betrekking hebben op het boek. Zo hopen we kinderen te prikkelen eens andere boeken te lezen en niet direct af te gaan op een kaft. We hopen dat leerlingen deze interventie op den duur ook zelf kunnen uitvoeren.

Na het inpakken beginnen we met het maken van opdracht 1: een tijdplanning en doel voor vandaag. Deze planning hebben we vrij snel klaar. Voor de middagpauze willen we graag in iedere groep de eerste innovatie uitvoeren. Dan kunnen we tijdens en na de middagpauze bijstellen en daarna opnieuw inpassen.

Na het maken van de planning gaan we bezig innovaties voor te bereiden. We maken werkbladen waarmee we in groep 3/4 gaan werken. We hebben bedacht dat we hier gaan evalueren aan de hand van de hand van kinderen. Iedere vinger staat voor een andere vraag en de vingers zorgen er samen voor dat kinderen een verhaal kunnen vertellen over het boek dat ze hebben gelezen.

Na het maken van de werkbladen kunnen we gaan beginnen met het uitvoeren van de innovatie in de praktijk.

We beginnen met het neerzetten van de ‘blind-date’ boeken in de boekenkasten van groep 5/6. Voor de leraren schrijven we een brief met de bedoeling van de ‘blind date met boeken’. Op deze manier kunnen leraren de blind date zelf plannen en organiseren. In de gang zien we al een leerling die heel erg enthousiast is over de ingepakte boeken. Nieuwsgierigheid is direct gewekt en al snel staan er veel kinderen voor de boekenkast met nieuw ingepakte boeken. Kunnen we mooi zelf direct de blind date introduceren en onze innovatie peilen. Deze blijkt in eerste instantie geslaagd. Leerlingen vinden het leuk om de ingepakte boeken te kiezen en beginnen vol enthousiasme te lezen. Wel blijkt dat we te weinig boeken hebben ingepakt voor 4 groepen die er gebruik van moeten maken. Toch zijn we al met al wel een half uur bezig geweest met inpakken. We bedenken dat het handig is een groep 7/8 boeken in te laten pakken. Dan hoeft de leraar het niet zelf te doen en leren leerlingen uit groep 7/8 direct een korte samenvatting te maken. Later vandaag proberen we met enkele leerlingen te evalueren over wat ze vonden van de blind date.

Na de eerste innovatie is het tijd voor de tweede en derde. Deze vinden tegelijkertijd plaats. Martine houdt zich bezig met het maken van posters in groep 7/8 en Alide en Marloes gaan samen met leerlingen uit groep 3 en 4 ‘de hand’ invullen om aan de hand daarvan later hun boek te kunnen bespreken voor de groep.

In groep 7/8 is direct enthousiasme. Ruim de helft van de groep ziet het wel zitten een poster te maken van een gelezen boek. In groepjes van 3 maakt Martine samen met leerlingen posters van hun gelezen boeken. Leerlingen vinden het leuk om te doen maar het kost wel wat tijd omdat sommige leerlingen het nog lastig vinden de juiste toetsen en knoppen te vinden binnen word. Al met al krijgen we wel leuke resultaten die we later met de leerlingen zullen bespreken.

De innovatie van de hand in groep 3/4 pakt ook erg goed uit. Leerlingen zijn heel erg enthousiast en vinden het heel erg leuk om samen met ons het werkblad over hun boek in te vullen. Ook merken we dat leerlingen goed in staat zijn de vragen die we op het werkblad over een boek stellen, te beantwoorden. Wel kiezen de beeste leerling voor de variant met veel plaatjes en picto’s, dit blijkt leerlingen toch meer aan te spreken. Na het invullen van het werkblad, wordt aan enkele leerlingen gevraagd of ze aan de hand van hun werkblad kort willen vertellen over hun boek in de groep. Deze minipresentaties worden met groot enthousiasme ontvangen door de rest van de groep. Er vragen direct al een aantal leerlingen of ze ook zo’n papiertje mogen om wat over hun boek te vertellen. Tot zover innovatie geslaagd dus! Wel merken we tijdens het invullen dat er wat dingen ontbreken op het door ons ontworpen werkblad. De volgende stap zal dus zijn deze dingen aan te passen en te komen tot een nieuw ontwerp.

Na deze productieve ochtend, is het tijd voor pauze! Even weg van school, even een rondje wandelen en tot onszelf komen om na de pauze met hernieuwde energie verder te gaan.

In de middag starten we met het verbeteren en aanpassen van onze gedane innovaties. Daarnaast hebben we nog enkele andere innovaties die we graag in willen passen. Om de druk bij leraren laag te houden, besluiten we een document aan te leggen met al onze bedachte interventies. Het is dan aan leraren om de komende week enkele van deze interventies uit te proberen. Volgende week gaan we hier dan feedback op vragen. Naast een aantal interventies om leesmotivatie te verhogen, maken we ook een slide voor op het digibord met daarop de regels en afspraken tijdens momenten van stillezen. Hiermee hopen we te bereiken dat afspraken schoolbreed hetzelfde zijn en hierbij sluiten we aan op het onderzoek dat Judith eerder heeft gedaan.

Na het aanpassen van onze innovaties gaan we nogmaals de klassen in om te evalueren hoe onze innovaties zijn verlopen. We vragen de kinderen van groep 5/6 wat ze van de blind date vonden en vragen leerlingen van de bovenbouw wat ze van gemaakte posters van klasgenoten vinden en of deze posters aanzetten tot het lezen van een boek.

Leerlingen van groep 5/6 waren erg enthousiast over de blind date boeken. Gesprekken met leerlingen wezen uit dat leerlingen de blind-date-boeken heel erg spannend vonden en dat ze de boeken die ze hebben gekozen ook echt heel erg leuk vinden. Wanneer er weer een blind date is, geven leerlingen aan hier zeker weer aan mee te willen doen.

Gesprekken met leerlingen uit groep 7 en 8 geven aan dat de innovatie hier met wat minder enthousiasme wordt ontvangen. Leerlingen vinden het wel erg leuk om een poster te maken, maar dan alleen van de boeken die leuk waren. Daarnaast geven andere leerlingen over gemaakte posters aan dat het ze zou kunnen helpen bij het kiezen van een boek maar dat ze zelf ook graag zouden willen zoeken en niet altijd op de keuze van klasgenoten af willen gaan.

Na schooltijd hebben we een gesprek met Judith, waarin we nog een aantal vragen stellen over hoe nu verder met onze innovaties. Bij dit gesprek is ook Wenckje aanwezig om nog wat extra sturing te geven aan onze innovaties en de verwerking ervan.

Na dit gesprek is het mooi geweest voor vandaag. We hebben een drukke dag gehad en veel gemaakt, getest en verbeterd. Na kort een plan te hebben gemaakt voor volgende week, weten we waar we staan en hoe we volgende week verder kunnen.

Op naar een volgende dag waarin we gaan reflecteren op de gedane innovaties en waarin we gaan bekijken hoe innovaties hebben uitgepakt en welke aanbevelingen we nu kunnen doen richting de school waarop wij onze innovatiesafari hebben uitgevoerd.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.