POETRY

Å finna kjærleik etter 40

Det som alle lengtar etter, det som alle ventar på

Photo by Katarzyna Grabowska on Unsplash

Å finna kjærleik
— enten før eller etter 40 —
er ikkje enkelt
uansett alder

Det handlar om matching
om å passa saman
om sjå noko
i den andre personen

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Øivind H. Solheim

Øivind H. Solheim

2.5K Followers

Subscribe to my e-mail list, oivindsolheim@gmail.com, get free access to hundreds of selected stories on self-development, relationships, future, and writing.