BRYLLUPSFEIRING PÅ ØYNA 2. JULI 2022

Det blir slik som det vi tenker det skal bli

Til Henriette og Håkon: Vi skal gle oss til framtida

Snøhetta, 2286 moh. Photo 09/2021 © Øivind H. Solheim

Kjære Henriette og Håkon,

Mamma / svigermor har i talen gitt oss eit innblikk i fortid og notid. Og no skal vi sjå framover, mot framtida. Og skal vi gle oss til framtida?

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store