HÅPET — OG VI

Kva framtida vil bringa

Vi må dyrka håpet i oss, håpet rundt oss, håpet i verda

Photo by Benjamin Davies on Unsplash

Vi kan vera utrygge, pessimistiske

Vi kan føla oss overvelda

av alt det negative

Men vi skal ikkje la slike kjensler trykka oss ned

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store