De Californian Ideology in Nederland en een cybergnostische encyclopedie voor startups (ja echt)

Evelyn Austin
Nov 24, 2016 · 4 min read
Orange Grove van Calsidyrose. CC BY-NC-SA 2.0.

De Californian Ideology leeft… ook in Nederland

In 2011 promoveerde antropoloog Dorien Zandbergen op de Californian Ideology, die zij zelf omschrijft als niet zozeer een ideologie maar “een collectie tegenstrijdige oriëntaties”. Voor haar proefschrift New Edge: Technology and Spirituality in the San Francisco Bay Area, zat Zandbergen tussen 2005 en 2008 bij elkkaar een goede twaalf maanden in San Francisco, om daar mensen aan de tand te voelen, goed uit haar ogen te kijken en gade te slaan vanuit welke ideeën mensen handelen.

Volgens Zandbergen kun je de Californian Ideology zien als een voortzetting van de jaren ’60 tegencultuur die in de San Francisco Bay Area bloeide en borrelde. Denk bijvoorbeeld aan de Beat Poets, waar Allan Ginsberg, William Burroughs, Jack Kerouac etc toe behoorden. De Beats wilden niet afhankelijk zijn van de conservatieve uitgeverijen, en brachten hun chapbooks, tijdschriften en bundels in eigen beheer uit. Nieuwe technologie maakte het mogelijk om hun werk, dat vooruitstrevend, experimenteel en anti-academisch was en daardoor weinig aansluiting vond bij de gevestigde uitgevers, in relatief hoge oplages te printen en verspreiden.

Die verwerping van de conservatieve instituten was niet alleen kenmerkend voor jaren ’60 tegencultuur: het is ook dominant in de tech-scene nu. In de kern is ‘dispruption’ het zagen aan de poten van bestaande systemen, zij het systemen opgetuigd door de kerk, kennisinstituten, de media of de overheid. En wat logisch voortvloeit uit het verwerpen van die systemen, is dat je je niet langer tot de twee grootste instituten — religie en de wetenschap — wendt om sense te maken van de wereld, maar vertrouwt op de eigen ervaring. “Het gaat ook over het aanleren van een ultiem flexibele houding dat zowel gaat over leren, als over het afleren, of ontleren, van wat de samenleving je heeft opgelegd,” aldus Zandbergen. In deze context bezien is het vanzelfsprekend dat kunnen jongleren even zinvol is als een diploma hebben, kennis voorbij de muren van de universiteit moet worden getrokken, en de autodidact het wint van de academicus. De echte wereld tref je niet op school, en de manieren om ‘m beter te maken dus ook niet. Do it yourself, of “Learn, Un-learn, Re-learn”, zoals de titel van Naldens laatste nieuwsbrief kopte. De Californian Ideology leeft, ook in Nederland.


Cybergnostische encyclopedie

Op basis van Zandbergen’s proefschrift stelden we speciaal voor startups een cybergnostisch encyclopedie samen. Omdat iedereen z’n roots moet kennen.

  • Gnosticisme
    Het gnosticisme gaat ervan uit dat de manier om de realiteit te leren kennen, niet door de wetenschap of religie is, maar door de ervaring.

Meer weten? Luister dan ‘Magisch Denken’, aflevering 2 van Insert User.

Insert User

In deze zesdelige podcastserie kijken we met de Nederlandse…

Evelyn Austin

Written by

Don’t be bored, don’t be lazy, don’t be trivial, and don’t be proud. Bits of Freedom. The Hmm.

Insert User

In deze zesdelige podcastserie kijken we met de Nederlandse startupscene voorbij disruption, lean en unicorns. En stellen we de vraag die iedereen aangaat: hoe ziet onze toekomst eruit?

Evelyn Austin

Written by

Don’t be bored, don’t be lazy, don’t be trivial, and don’t be proud. Bits of Freedom. The Hmm.

Insert User

In deze zesdelige podcastserie kijken we met de Nederlandse startupscene voorbij disruption, lean en unicorns. En stellen we de vraag die iedereen aangaat: hoe ziet onze toekomst eruit?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store