Ex-Googler waarschuwt voor klakkeloos kopiëren van Silicon Valley in Nederland

Evelyn Austin
Nov 22, 2016 · 2 min read
Foto: Silicon Valley Redevelopment door Ian Abbott. CC BY-NC-SA 2.0

In de tweede aflevering van Insert_User spreekt Emina Sendijarevic met Robert Gaal, managing director van TQ en ex-Googler. Na drie jaar als product manager te hebben gewerkt bij Google, is Gaal kritisch op het introverte karakter van Silicon Valley. Het thuishonk van de grote techbedrijven loopt over van expertise en inspiratie, zoveel moge duidelijk zijn. Maar Gaal merkt ook een keerzijde aan het constant omringd zijn door kindred spirits, of, zoals hij het zelf zegt, tussen de nerds zitten bij Starbucks: een gebrek aan empathie en aandacht voor de mensen en problemen buiten de Golden State. Problemen die verder gaan dan de was moeten doen, je schoenen poetsen en je auto parkeren. “En dat is een probleem”, zegt hij in de aflevering, “want we zijn producten aan het ontwikkelen voor de hele wereld, niet alleen voor Silicon Valley.”


Gaal kwam terug naar Nederland om TQ op te zetten, een nieuwe inculator in hartje Amsterdam. Gaal stelt vast dat de Nederlandse tech-sector het zich niet kan veroorloven om net zo introvert te zijn als Silicon Valley: daarvoor is het te klein. “Het moet kijken naar andere industrieën, naar publieke zaken om zichzelf relevant te maken”, aldus Gaal. Hoe dan? Gaal geeft het Startup In Residence programma van Gemeente Amsterdam als voorbeeld. “Het is tof dat dat gebeurt, want dan is een startup bezig met hoe ze de samenleving kunnen verbeteren.” En is dat niet wat we van al onze startups zouden moeten vragen?


Meer weten? Luister aflevering 2, ‘Magisch Denken’, via je favoriete podcast-app of ouderwets in de browser.

Insert User

In deze zesdelige podcastserie kijken we met de Nederlandse…

Evelyn Austin

Written by

Don’t be bored, don’t be lazy, don’t be trivial, and don’t be proud. Bits of Freedom. The Hmm.

Insert User

In deze zesdelige podcastserie kijken we met de Nederlandse startupscene voorbij disruption, lean en unicorns. En stellen we de vraag die iedereen aangaat: hoe ziet onze toekomst eruit?

Evelyn Austin

Written by

Don’t be bored, don’t be lazy, don’t be trivial, and don’t be proud. Bits of Freedom. The Hmm.

Insert User

In deze zesdelige podcastserie kijken we met de Nederlandse startupscene voorbij disruption, lean en unicorns. En stellen we de vraag die iedereen aangaat: hoe ziet onze toekomst eruit?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store