Insert User
Published in

Insert User

StartUp — Illustratie door Jaime Jacobs

Minimum Viable Podcast

Happy accidents

Multinational vanaf dag 1

Improviseren

--

--

In deze zesdelige podcastserie kijken we met de Nederlandse startupscene voorbij disruption, lean en unicorns. En stellen we de vraag die iedereen aangaat: hoe ziet onze toekomst eruit?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Lorenz van Gool

Crazy about innovation — Content & Marketing @ Space Business Innovation Centre Noordwijk — Local director team Founder Institute Amsterdam