interesthings
Published in

interesthings

Bir yılda 74 kitabı nasıl okudum?

Pocket sayesinde.

2015'te uygulama üzerinden 3.476.764 kelime okumuşum. Bu da 74 kitaba denk geliyormuş.

Yıl sonunda bu sayıyı görmek ve harcanan zamanı düşünmek inanılmaz bir şey. Günde yaklaşık üç saat yol, -pazar günlerini çıkarırsam- yılda 936 saat yapıyor. Bu da yıl boyunca tamı tamına 39 gün (yazıyla otuz dokuz) demek. 2015'in -yolda boşa geçmesi muhtemel- 39 günlük zamanını okumaya ayırdığım için şükrediyor; uygulamayı hazırlayanlara teşekkür ediyorum.

--

--

Merak ve alaka uyandıran, enteresan, intéressant.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Bekir Arslan

I’m a data scientist and analytics expert focusing on product management and growth hacking who love visualization and storytelling.