Dit is Invisible Cities

Douwe Schaaf
Nov 25, 2018 · 2 min read

Invisible Cities is een journalistiek project waarin mensen in woord en beeld worden geportretteerd, die buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen bekijken, labelen. Stuk voor stuk persoonlijke, medemenselijke verhalen van mensen die vertellen hoe zij zich thuis voelen in de maatschappij.

« Tekst gaat verder onder de foto »

Image for post
Image for post
Foto uit het project in 2016. Bron: invisible-cities.eu

I n een stad (of land) is het gemakkelijk om onzichtbaar te zijn. Veel verschillende mensen leven naast elkaar, mensen die elkaar vaak niet kennen.

Alle inwoners hebben hun eigen leven en hun eigen verhaal. Vaak staan we niet stil bij hoe onze buur in het leven staat, waar hij vandaan komt of welk verhaal hij meedraagt.

Je bent pas anders als een ander je zo ziet

We hebben onze vooroordelen en stoppen mensen graag in hokjes: je bent een allochtoon, mindervalide, bejaarde, psychopaat, moordenaar, racist, autist… Die hokjes kunnen ervoor zorgen dat mensen zich uitgesloten voelen.

Uitsluiting begint bij taal en het labelen van mensen. Je bent pas anders als een ander je zo ziet. En wanneer je eenmaal een label of tag hebt, is het moeilijk om die vooroordelen te doorbreken.

Persoonlijke, medemenselijke verhalen van mensen die niet gehoord worden

Invisible Cities portretteert inwoners van een stad die hun verhaal vertellen. Mensen die op de een of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen bekijken, labelen.

Invisible people, want we kennen hun geschiedenis vaak niet. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen van mensen die niet gehoord worden omdat ze op de één of andere manier anders zijn en vertellen zij over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Voor de tweede keer in Nederland

Het project Invisible Cities is in 2016 gestart in Antwerpen, door de opleiding journalistiek in samenwerking met een Antwerps theatergezelschap. Vorig jaar werd het project uitgevoerd in 6 landen (België, Nederland, Denemarken, Griekenland, Roemenië en Georgië).

Dit jaar dus voor de tweede keer in Nederland. Ruim 60 jonge journalisten maken in december en januari portretten in woord en beeld van mensen uit verschillende ‘groepen’ die sociale uitsluiting ervaren in onze samenleving.

Partnerorganisaties gezocht

Invisible Cities is op zoek naar organisaties die dagelijks werken met mensen die sociale uitsluiting ervaren in onze samenleving en ons met hen in contact kunnen brengen om betekenisvolle, medemenselijke portretten met impact te maken.

Werk je bij een organisatie of ken je iemand voor wie dit interessant is? Reageer via Twitter, Facebook, Instagram of LinkedIn of stuur een mail naar info@invisible-cities.nl

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de…

Douwe Schaaf

Written by

34 | betekenisdenker voor mens, organisatie en communicatie | docent betrokken journalistiek @dehogeschoolede | this world needs true rest & freedom

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Douwe Schaaf

Written by

34 | betekenisdenker voor mens, organisatie en communicatie | docent betrokken journalistiek @dehogeschoolede | this world needs true rest & freedom

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store