Een paar euro maar…

Zijn jongeren zich bewust van de risico’s van online gokken?

Rosalin Nap
Oct 30, 2020 · 1 min read

Het balletje vliegt met een vaart rond de zwart, rode schijf heen. Richard ogen vliegen mee over het verlichte scherm. Rood, dan wordt zijn inzet verdubbeld. Het balletje stuitert, zwart, rood, rood, zwart. Geen winst. Nog een keer.

Uit het verhaal van Richard.

Image for post
Image for post

Zonder dat iemand het ziet, roulette spelen, geld inzetten op een voetbalwedstrijd, spelen op een fruitautomaat, oftewel gokken. De cijfers rondom jongeren en online gokken stijgen de laatste jaren sterk. Hoe komen jongeren hier eigenlijk mee in aanraking? We nemen je mee in de leefwereld van Richard, een jonge recreatieve gokker. Weliswaar een fictief verhaal, niet zomaar een verzonnen verhaal. Het is gebaseerd op ons onderzoek, waarbij we de wereld van het online gokken indoken en verschillende recreatieve gokkers spraken. Volgend jaar verandert de Nederlandse wet over online kansspelen. Wij wilden weten wat hiervan de gevolgen kunnen zijn.

Lees hier onze explainer om te ontdekken wie deze jongeren zijn.

Auteurs: Lisette van Dalen en Rosalin Nap

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium