De Explainer: Onderzoek Psychische Hulpverleners

Een onderzoek naar de wereld achter de psychische hulpverlener. Wat is de invloed van de problemen die zij ervaren in hun werk? En wat is hun kracht?

Stel je voor: een tiener in een diepe depressie en angst om verder te leven. Niemand die het ziet. Iedereen vindt deze persoon normaal vrolijk, spontaan en altijd in voor een praatje. Van binnen schuilt een duister geheim dat deze ziel steeds dichter naar het randje van suïcide beweegt. Niemand zou het zien aankomen. Gelukkig belandde deze verwarde puber op tijd bij een psychisch hulpverlener. Zij begon de lastige, maar dankbare taak om deze jongvolwassene te sturen naar een betere mentale toestand. Dankzij deze hulpverlener werd het leven weer wat lichter en draagbaarder.

Wat een heldhaftig werk. En toch zo op de achtergrond. Niemand vraagt aan deze hulpverlener of zij misschien is aangedaan door het heftige verhaal van deze tiener. Misschien neemt ze het verhaal wel mee naar huis en ligt ze er wakker van. Misschien grijpen wel meer cliënten haar aan. Maar ja, de verwachting is dat ze hen helpt hun problemen op te lossen en vooral de focus op hen legt.

Image for post
Image for post
Maar… Wie helpt de psychische hulpverlener? — Bron: shorturl.at/uwBGL

Daarom gaan wij: Daan Teeuw, Bart Slabbekoorn, Quinten Kaisam, Menno Sluimers en Mitchel van der Hoef, vijf journalistiekstudenten aan de CHE, aan de slag met een onderzoek waarin wij erachter willen komen waar psychische hulpverleners in hun werk tegenaan lopen, wat hier de invloed van is, wat goed gaat en wie deze mensen zijn.

Ons onderzoek hoort bij een internationaal project genaamd Invisible Cities, waarbij met journalistiek onderzoek mensen in de maatschappij waar weinig bekend over is, in het daglicht plaatsen. Wanneer er bijvoorbeeld in de media gesproken wordt over psychische hulpverlening gaat het meestal over de cliënten. Wij willen nu de hulpverleners een gezicht geven, hun problemen aankaarten en hun menselijk maken.

In deze Explainer zullen we jullie, het publiek, en in een later stadium als mogelijk mederedactielid (komen we later op terug!), op de hoogte houden van ons onderzoek. We zullen uitleggen waar wij mee bezig zijn en wat de vooruitgangen zijn. Hiermee hopen we transparantie en interactie te bevorderen in plaats vanuit het niets ons onderzoek de wereld in te brengen.

Ondertussen zijn wij al tien weken bezig met dit onderzoek. Hiermee zijn we al bijna op de helft. Om te beginnen willen we jullie naast onze persoonlijke inleiding, inleiden in het onderwerp.

Als eerst willen we onze deelvragen presenteren — deelonderwerpen die wij verder willen onderzoeken om zo een beter en completer beeld krijgen van de wereld van de psychische hulpverlener.

Image for post
Image for post

Ook zullen we even vaststellen wie wij verstaan onder psychische hulpverleners.

Een psychisch hulpverlener is een hulpverlener die mensen met psychische problemen, stoornissen of klachten helpt. Er bestaan verschillende soorten psychisch hulpverleners. De website Psychosenet geeft de volgende soorten hulpverleners aan voor psychische hulp: een POH-GGZ, psycholoog, psychotherapeut, psychiater en SPV. Zie de website voor verdere definitie.

Meerdere van onze deelvragen gaan over draagkracht en draaglast.

Onder draagkracht verstaan wij de mogelijkheden en kunnen van psychische hulpverleners om spanningen te voorkomen, te verminderen en mee om te gaan. Dit kunnen factoren zijn in het werk en buiten in het werk. Maar ook de opleiding, ervaring en persoonlijkheid om met het werk om te gaan.

Als we over draaglast spreken, hebben wij het over ‘de te dragen last’ van de hulpverlener. onverwachte situaties, langdurige, veeleisende concentratie, problemen in persoonlijke sferen, administratie en werkdruk bijvoorbeeld.

Image for post
Image for post
Is de weegschaal in balans voor de psychische hulpverlener? — Bron: shorturl.at/nGSU5

Door middel van interviews te houden met verschillende psychische hulpverleners zijn wij meer te weten gekomen over hun draagkracht -en last. Het is namelijk van belang dat deze factoren in het werk en privé van een psychisch hulpverlener in balans zijn om hun werk goed uit te voeren en geen negatieve gevolgen te ervaren.

  • De eerste factor die wordt benoemd is werkdruk. Werkdruk van psychische hulpverleners is de laatste tijd steeds meer in het nieuws. Ook wij zien en horen dat dit veel invloed kan hebben. Het is voor ons echter ook nog een groot begrip omdat er veel verschillende oorzaken kunnen waarom men werkdruk ervaart. Daarnaast kan het werken als een vicieuze cirkel.
  • Andere factoren die de draagkracht zwaar maken zijn: tekort aan hulpverleners, stijging van jongeren die psychische hulp nodig hebben (in corona-tijd), slechte communicatie tussen instellingen, impact van verhalen van de cliënten op de zorgverleners, thuissituatie, opleiding en salaris.

De informatie vanuit onze interviews hebben wij onder andere verwerkt in een Empathy Map. Hierin brengen we de wereld van de geïnterviewde hulpverleners in kaart. Er wordt gekeken naar wat de context van het probleem is én wat hun privé-context is. Zo komen wij er beter achter waar de problemen zitten en wat voor mensen deze psychische hulpverleners zijn.

Image for post
Image for post
De Empathy Map van een van onze geïnterviewde psychische hulpverleners. Hieronder twee quotes vanuit een interview:

“Ik krijg stress, hartkloppingen, [een gejaagd gevoel].”

“Er zijn eigenlijk veel meer randvoorwaarden nodig om dit beroep uit te oefenen.”

Tot Slot

Wij hopen dat jullie door middel van deze Explainer een goed beeld hebben gekregen van ons onderzoek. Wij willen hen, de psychologische hulpverleners, een podium bieden: een gezicht geven en een licht schijnen op dat waar zij onder gebukt gaan, waar zij mee zitten en wat hun zorgen zijn.

En we willen ook graag horen wat goed gaat in uw vakgebied, wat de oplossingen zijn en wat u mooi vindt aan het werk!

Dat willen wij doen met jullie hulp! Schroom niet om ons tips te geven, gesprekken aan te gaan en te vertellen over (nog onderbelichte) (sub)onderwerpen. Wij zullen daarvoor openheid van zaken geven door al onze interviews te transcriberen en te delen. En ook al onze andere bronnen neer te zetten. Zo willen wij jullie betrekken in het journalistiek proces.

Tot de volgende update en bedankt voor het lezen!

- De Redactie ‘Hulpverlener als Mens’

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium