Gooi de traditionele hokjes in de blender: ontdek het brede spectrum van gender

Vincie van Kerkhof
May 26 · 4 min read

Naar schatting zijn er 48.000 Nederlanders transgender. Toch wordt er in de maatschappij vaak nog alleen aan de traditionele hokjes ‘man’ en ‘vrouw’ gedacht, terwijl gender een heel breed spectrum omvat. Transgender mensen zijn hierdoor vaak onzichtbaar in de maatschappij.

Door Vincie van Kerkhof

‘Man’ en ‘vrouw’ zijn de twee seksen, het biologische onderscheid tussen lichamen in de vorm van xy- en xx-chromosomen.

Gender is de betekenis die aan deze verschillen tussen lichamen wordt gegeven in een bepaalde cultuur.

Mocht je alle foto’s uit het filmpje nog eens rustig willen bewonderen, dan kun je naar beneden scrollen om op je eigen tempo alle foto’s te bekijken.

Mocht je de poster op A2-formaat in levende lijve willen bewonderen, neem dan even contact met mij op via vavkerkhof@student.che.nl.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees hier de explainer of lees het interview met de 21-jarige Frederick Vosters.

Image for post
Image for post
Hoe ‘gender’ door de meeste mensen wordt gezien.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Hoe ‘gender’ daadwerkelijk is.

Over de poster

Mocht de persoon op de poster op iemand lijken: dat is puur toeval. Er zijn geen referentieafbeeldingen gebruikt voor de personen op deze poster, dus elke overeenkomst berust op willekeurig toeval. Enkel voor de kleding zijn referentieafbeeldingen gebruikt.

Voor deze poster zijn de volgende materialen gebruikt:

 • Clairefontaine Paint ON A2
 • Derwent Graphic
 • DecoTime Twinmarkers
 • Ecoline brushpens
 • Lyra Polycrayons soft
 • Lyra Rembrandt Polycolor
 • Koh-I-Noor Hardmuth Polycolor
 • Derwent Coloursoft
 • Arteza Expert
 • Sakura Pigma Micron (0.20 mm en brush)
 • Faber Castell Perfection 7057
 • Faber Castell PVC-FREE
 • Passer
 • Lineaal (30 cm)
 • Precision knife
 • 96% alcohol ketonatus
 • Doezelaar
 • Wattenstaafjes
 • Bison Patafix

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de…

Vincie van Kerkhof

Written by

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Vincie van Kerkhof

Written by

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store