‘’Ik ben altijd mezelf, ik kan lastig iemand anders zijn’’.

Thije Jansen
Nov 30, 2020 · 5 min read
Image for post
Image for post
(Foto: Thije Jansen)

Het is dinsdagochtend, de 2de jaars studenten melden zich in de collegezaal voor het eerste college, wat om kwart voor 9 ochtends zal beginnen. Echter zijn er al een aantal studenten, die al in de zaal aanwezig zijn. Waarvan een student, die achter de piano rustig muziek zit te spelen, helemaal in zijn element. Het is Duke Guijt(21), geboren in Amsterdam, die op de Christelijke Hogeschool Ede, de opleiding Journalistiek volgt.

Duke werd geboren in Amsterdam, maar op zijn tweede verhuisde hij al naar Almere. Hij groeide dus niet op in de hoofdstad. Jaren later kwam hij terug in de stad, om aan de Filmacademie te gaan studeren, zij het dat hij daarvoor ook lessen kreeg in Rotterdam en Hilversum. Toch heeft hij een positief gevoel over onze hoofdstad. ‘’Ik vind Amsterdam wel een hele mooie stad, en het soort mensen wat er rondloopt. En de verschillende talen, die je om je heen hoort, ik vind het wel een enorm inspirerende omgeving. Meer dan bijvoorbeeld Eindhoven of Amersfoort.’’

Veranderende omgeving

Op dit moment woont hij in Amersfoort, inmiddels al ruim 6 jaar. Naast zijn geboorteplaats Amsterdam, woonde hij in Almere en Dordrecht alvorens hij naar Amersfoort verhuisde. Dit zorgde ervoor dat hij steeds weer een nieuwe start moest maken in een andere omgeving. ‘’Ik heb op drie verschillende middelbare scholen gezeten en inmiddels ook op drie hogescholen, en dat werkt heel erg ontregelend.’’ Maar ook ziet hij de positieve kant in van een nieuwe start bijvoorbeeld na zijn eerste Hbo-opleiding. ‘’Ik heb mijn film-opleiding gedaan in Amsterdam, en voor mijn opleiding Social Work ging ik naar Eindhoven. Dat is een half land verder, en dat is gewoon een compleet nieuwe cultuur, nieuwe mensen en dat is wel erg fijn. Een hele frisse start.’’

Contacten leggen

De vele verhuizingen, en momenten van verplaatsing van school naar school heeft hem wel ervaring gebracht. ‘’Het heeft aan de ene kant negatieve invloed gehad op mijn skills om contacten en vrienden te maken. Omdat je niet zo lang de tijd hebt om vrienden te maken, want dan ga je alweer verder en moet je weer opnieuw beginnen. Dan krijg je snel al het gevoel, waar doe ik het voor als ik toch snel weer weg ben. Aan de andere kant merk ik wel, dat de ervaringen die ik heb gehad om opnieuw te beginnen en dan de kans te krijgen om weer nieuwe contacten te maken, dat je begint in te zien van zo zit het in elkaar en zo doe ik dat.’’

De weg naar de Journalistiek

Journalist worden, het was niet zijn eerste keuze. Op de middelbare school had hij echter wel al in gedachten wat hij graag zou willen worden. ‘’Ik had al heel erg lang het idee voor mezelf: ik ga regisseur worden. Dat was een beetje mijn droom. Ik ging naar de middelbare school, en daar had ik een vriend, die helemaal weg was van stop-motion films. Bijvoorbeeld dat je van die Lego poppetjes hebt, er een foto er van maakt dan ze ietsjes beweegt en dan weer dat fotografeert.’’ ‘’En toen zei iemand tegen me, als je dat leuk vind dan moet je films gaan maken. Toen vroeg ik: wie maakt dan films? Hij zei, een regisseur. Ik dacht van ja een regisseur dat lijkt me wel wat. Dat ga ik gewoon doen. Zo kwam ik terecht op de film-tv opleiding.’’ Duke kwam er daar achter dat zijn verwachtingen van het beroep, toch anders waren dan gedacht en het werk in de filmsector voornamelijk commercieel zou worden.

‘’Regisseur is een heel erg lastig beroep, want fictiefilms zijn er relatief weinig in vergelijking met commercials en bedrijfsfilms. Daar zit ook het echte geld. Dus de kans is groot als je regisseur wil worden of scriptschrijver dat je gaat werken voor reclame of bedrijfsfilmpjes. En dat sprak mij helemaal niet aan, want ik hou van verhalen.

De Ideale mix

Nadat hij was gestopt met de film-tv opleiding, ging hij in Eindhoven Social Work studeren. Ook dat bleek niet de opleiding te zijn, die hij voor ogen had. ‘’Na de Social Work opleiding heb ik een studiecoachingtraject gevolgd om erachter te komen hoe precies in elkaar zit, en wat ik later precies wou doen. Beide opleidingen: eerste opleiding film-tv, tweede opleiding Social Work, je zou kunnen zeggen dat Journalistiek precies in het midden van die twee zit. In het venndiagram van Media en Mens. Dus uiteindelijk was Journalistiek voor mij een hele logische keuze. Ook al ben ik gestopt met mijn 2 vorige opleidingen, mijn interessegebied ligt daar wel. Ik hou van media, ik hou van films, en ik hou van verhalen maar ook van de mens. Van de dingen die ze doen en waarom ze dat doen. En de hersenprocessen, die daar achter zitten. En de rol, die ze nemen in de maatschappij. Dus als je die twee dingen samenbrengt kom je al heel snel op Journalistiek.’’

Creatief brein

Naast zijn studie aan de Christelijke Hogeschool is hij in zijn vrije tijd graag creatief bezig. ‘’Ik speel muziek, ik teken, schrijf, maak films en vind het leuk om me op die manier creatief te uiten.’’ Hij vind er ook soms een uitweg in. ‘’Ik speel graag muziek, het is een soort uitlaatklep voor mij. Even lekker mijn hersenen uitzetten en gewoon lekker spelen.’’

Image for post
Image for post
(Bijschrift: Duke in actie in de collegezaal op de piano. Foto: Thije Jansen)

‘’Maar muziek is maar een van de facetten van het creatieve bezig zijn, wat voor mij heel erg belangrijk is.’’ Uit al deze creatieve facetten kiest hij geen bovenliggende partij. ‘’Het probleem is dat ik beter dan gemiddeld ben, in al die creatieve dingen. Ik kan best goed tekenen en best wel goed muziek spelen, maar ik ben niet goed genoeg in om daar mijn werk van te maken. En ik denk ook dat als het werk wordt, dat je dan motivatie verliest om het doen.’’

Toekomst

Hoewel hij het jammer vind dat hij van zijn passie in het creatieve bezig zijn, niet zijn werk van kan maken, zit er nog genoeg toekomst in als passie voor hem. ‘’Als ik met een flutbaantje net genoeg geld kan verdienen om het rond te maken. En als ik in een klein appartementje zelf muziek kan maken als hobby, of zelf een boek te schrijven als hobby of zelf kunst te maken is dat hartstikke mooi! Dan kan ik toch mijn creatieve kant uiten en heb ik toch een onderdak en inkomen ernaast.’’

Ten slotte weet hij nog niet zeker, wat hij eenmaal afgestudeerd zal gaan doen. Toch heeft hij daar wel een ideeën over: ‘’Ik denk dat mijn ideale rol, een chef zou zijn op een nieuwsredactie. Puur omdat ik dan aan mensen kan zeggen dit zijn de onderwerpen en zo gaan we dat doen. Het vervelende daarvan is dat je zelf ook redacteur moet zijn. Dat vind ik wel wat minder. Het harde nieuws heeft niet zo mijn hart.’’

Het werken in een redactie of groep en daarbij een creatieve rol vervullen dat past bij wie hij is. ‘’Op een bepaalde manier, die visie die je hebt uiten. Dat vind ik belangrijk!’’

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de…

Thije Jansen

Written by

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Thije Jansen

Written by

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store