“Ik werd opener en vond het makkelijker om sociaal contact te leggen.”

Image for post
Image for post
Foto Lianne

Het is koud vanmiddag in de (VEG) Vrije Evangelische gemeente in Bennekom. Zittend op een stoel met haar jas aan verteld Lianne Verberkmoes uitvoerig haar verhaal. Lianne komt uit Houten een stad vlakbij Utrecht. Ze groeit daar op met twee broers. “Ik was een lief en vrolijk meisje.” Nu studeert ze journalistiek aan de (CHE) Christelijke Hogeschool Ede.

Sociale kwesties

Nadat ze stopte met haar baan kwam ze een half jaar thuis te zitten. “Ik zat thuis en ik dacht dat ik niks kon en alles moeilijk was. Ik zat vast in een negatieve viceuze cirkel, langzaam raakt ik in een sociaal isolement waardoor erop uitgaan steeds een grotere stap werd. Daarnaast heb ik getwijfel of het wel verstandig geweest was om te stoppen met mijn werk. Mijn ouder zeiden van niet.”

Nieuwe stappen

“Ik was voor het eerst op de HGJB kerstconferentie en daar stond een stand van de Wittenberg, daar kreeg ik een armbandje van. Maar ik was niet geïnteresseerd, dus heb ik het thuis in een laatje gestopt.” De Wittenberg is een leefgemeenschap en Bijbelschool in Zeist.

Ze voelde duidelijk aan dat ze een ander pad moest bewandelen in haar leven. “Ik moest mezelf meer in het sociale wereldje zien te krijgen.” Met die gedachte in haar achterhoofd koos ze voor de leefgemeenschap.

“Een eigen plek maar wel met mensen om mij heen.”

“Een paar maanden later dacht ik: wat zal ik doen met mijn leven? Ik kwam toen het armbandje weer tegen van de Wittenberg. Ik ben op hun site gaan kijken. Daar stond dat ik een tussen half jaar kon doen, waarbij je jezelf kon ontwikkelen ook in geloof. Een eigen plek maar wel met mensen om mij heen. Precies wat ik toen nodig had, vervolgens ben ik naar een open avond geweest. Dat bleek genoeg om mij over te halen, ze hadden warme Kokosmakronen, haha.”

Tussenjaar

Lianne kan zich de eerste dag bij de Wittenberg nog herinneren als de dag van gister. “Ik kwam aan en dacht: wat doen die mensen toch allemaal lief. Die gastvrijheid en openheid kende ik niet zo heel erg en daar moest ik aan wennen.”

“Langzamerhand integreerde ik in de leefgemeenschap, ik werd opener en vond het makkelijker om sociaal contact te leggen. Nu tijdens drukke periodes met school sluit ik mij meer af, zit ik veel op mijn kamer boven vanwege online les. Dan is de klap groot als je beneden komt en er een groep van dertig mensen rondloopt bijvoorbeeld vlak voor het eten.”

Wat doe je tegen die drukte in je hoofd? “Ik moet daar nog wel een hele weg in vinden. Maar wat mij meestal helpt als het echt te druk wordt in mijn hoofd en het echt te vol zit, is schrijven. Twee weken geleden had ik het niet eens door dat het eigenlijk gewoon te veel was. Dat mensen vroegen gaat wel goed met je? Dat is dan wel confronterend. Praten met mensen wilt ook nog weleens helpen of lopen in het bos alleen dat doe ik nog te weinig.”

Corona

Hoe is dat dan nu met deze corona-periode? “Dat vind ik wel lastig inderdaad. Soms vind ik het lastig om een motivatie te vinden voor school. Als ik dan weer mensen gesproken via Teams of toevallig op school. Dan denk ik ah leuk, we gaan er weer voor! Maar als mensen spreek voor schoolopdrachten, dan vind ik dat best moeilijk.”

Ethiopië

“Tijdens het tussenjaar hadden we zes weken stage. Ik was in het begin juist iemand die zei: ik hoef niet naar Afrika om kindjes te helpen in Nederland zijn er genoeg mensen die ik kan helpen. ”Haar moeder sprak met een kennis uit de kerk, hij vertelde dat zijn broer met zijn gezin in Ethiopië zat. Hij zei: hij zou het vast leuk vinden als ze daar heen komt. “Daardoor is het balletje gaan rollen ik kreeg contactgegevens van zijn broer. Hij heeft vervolgens een hele planning voor mij gemaakt, omdat hij veel Nederlandse contacten had in Ethiopië. Toen dacht ik: ja, als het enige is dat ik nog een ticket moet boeken waarom ook niet? En dit is ook een ‘once in a lifetime’, dus toen ben ik toch naar het buitenland gegaan, haha.”

“Toevallig gingen zijn ouders diezelfde periode op bezoek bij zijn broer. Ik zou hen ontmoeten op Airport van Duitsland. Ik had een foto van hen gekregen, maar ja ga ze maar eens vinden. Op een gegeven moment zat ik op een bankje te wachten en zat er een ouder stel schuin tegenover mij. Een paar keer keken ze op hun mobiel en naar mij. Ik kreeg een vermoeden dat zij zomaar ‘de ouders’ konden zijn. Uiteindelijk ben ik erop afgestapt en het maar gewoon gevraagd. Haha ze vonden mij helemaal niet op de foto lijken die ze van mij hadden gehad, gelukkig hebben we elkaar gevonden.”

Wat ging je daar doen? “Ik kon daar helpen op een basisschool, meelopen in de klassen bij de kleutertjes. Ook heb ik een keer sportles gegeven. Je merkt dan erg goed dat het een hele andere cultuur is. ”

En op persoonlijk vlak? “Ja, het ding voor mij was. Dat ik mezelf een hele harde schop onder mijn kont wilde geven. En het was een nieuw avontuur. Ik deed dit in mijn eentje en kende daar op voorhand niemand, ook niet de man waar ik terecht zou komen. Ik zag dit vooral als een persoonlijke uitdaging om te kijken wie ben ik en was op dat moment, dus met name in die trant.”

Wat is daar dan uitgekomen? “Dat ik me gewoon ergens aan moet overgeven. Wat wel grappig was dat er toentertijd een paar Nederlandse jongeren zaten. Die gingen een paar dagen weg en die vroegen of ik mee ging. Ik dacht waarom niet.”

Deed je dat daarvoor niet in Nederland? “Minder, denk ik. Je zit daar in een hele andere cultuur zit, dan in Nederland. Dus je moet het sowieso allemaal een beetje loslaten, en maar kijken wat er gebeurd.”

Journalistiek

Als journalist moet je best assertief zijn. Heeft de je studie je daarmee ook geholpen om meer te ‘ondernemen’ of was dat juist een blokkade? “Dat weet ik eigenlijk niet. Dat verschilt per periode, soms denk ik help!? Soms heb ik juist we gaan het gewoon doen. Ik merk bijvoorbeeld bellen vond ik vroeger echt niet chill, maar dat doe ik nu veel eerder. Het helpt mij vooral als ik gewoon dingen moet doen, en dan zie ik het wel waar het schip strand.”

“Piek, denk ik, geen idee eigenlijk.”

Zit je dan nu in een goede of mindere periode? “Haha, er zijn nu niet heel veel dingen die we moeten doen voor school. Zit ik nu in een piek of een dal? Piek, denk ik, geen idee eigenlijk.”

In zo’n periode wat doen meningen van andere dan met je? “Dat is wel belangrijk voor mij, tenminste het doet gewoon veel met me. Bijv. voor een schoolopdracht als je dan hoort dat het niet goed is. Vraag ik mij meteen af: kan ik dit allemaal wel!? Dat komt ook doordat ik best perfectionistisch ben en daarom veel aandacht besteed aan opdrachten. Als ik dan kritiek krijg vind ik dat soms lastig, omdat het mij persoonlijk wat doet.”

Wat wil je graag in de toekomst doen met journalistiek? “Dat vind ik een lastige vraag. Ergens zie ik mezelf op een redactie werken bij een magazine bijvoorbeeld. Het liefst vormgeving of schrijvend, ik denk dat het wel goed bij mij past. Ik weet natuurlijk niet hoe het helemaal gaat lopen deze opleiding, maar dat zou ik wel willen.”

Jasper van den Brink

Written by

Hallo, ik ben Jasper en inwoner van Gouda.

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Jasper van den Brink

Written by

Hallo, ik ben Jasper en inwoner van Gouda.

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store