Jaco Geurts is al zijn hele leven varkensboer: “We zijn geen boer geworden om te praten over emoties”

Redactieplatteland
Jan 13 · 5 min read

Door: Kim Rebergen

“Ik weet wel van sommige collega’s dat ze worstelen met depressieve gedachten,” zucht varkenshouder Jaco Geurts. Maar weinig Nederlanders zijn bekend met de psychosociale problemen van de agrariër. Toch groeit bij AgroZorgwijzer de bezorgdheid over de mentale gesteldheid van de Nederlandse boer. Precieze cijfers worden niet bijgehouden, maar in 2018 meldde de NOS dat uit onderzoek van landen rondom Nederland blijkt dat zelfmoord onder boeren meer voorkomt in de lage landen. Waarom maakt het boerenleven mensen zo ongelukkig?

Sinds 1972 is de familie Geurts eigenaar van de boerderij ‘Veldhorst’ in Scherpenzeel. Jaco Geurts werkt al zijn hele leven met veel liefde op de varkenshouderij. Samen met zijn vrouw en drie kinderen woont hij op de boerderij in het buitengebied van Scherpenzeel. Dag in dag uit is Jaco te vinden tussen de varkens. Hij weet als geen ander hoe het is om veehouder te zijn en welke problemen er spelen binnen de agrarische sector.

Image for post
Image for post
Varkenshouder Jaco Geurts op zijn varkenshouderij Veldhorst. Foto: Frans Kanters

“Ik vind het geweldig om veehouder te zijn,” begint Jaco het gesprek op zijn boerderij. Hij is van mening dat boer een prachtig tastbaar beroep is wat voor een groot deel zelfstandig is. Jaco klinkt trots als hij het werken op de boerderij omschrijft als lekker buiten, met de beesten en met veel collega’s uit dezelfde sector. “Boeren onderling creëren een soort eigen mentaliteit. Daar bedoel ik mee dat wij elkaar verstaan, met boeren om me heen voel ik me prettig.”

“Met boeren om me heen voel ik me prettig”

Werken met levend vee

Op de vraag: ‘tegen welke problemen loop je als eigenaar van een agrarisch bedrijf aan?’ antwoordt Jaco zonder enige twijfel: “De ratrace, het moet altijd sneller, verder en beter.” Hij vertelt dat boerenbedrijven constant in ontwikkeling moeten blijven en de resultaten top moeten zijn. “Dus wil je boer zijn en ook blijven, moet je altijd van de toppen of je kunnen zijn.” Jaco begint harder te praten: “En je doet het helemaal alleen hè.” Einzelgänger is het woord dat de varkensboer gebruikt. Zijn rechte houding zakt in en zijn ogen slaan neer als hij vertelt dat je als boer altijd alleen de verantwoordelijkheid voor je bedrijf, je vee en je gewas draagt en dat dit mentaal soms best zwaar kan zijn.

Werk en privé

“Ik kan het er wel over hebben, maar dat lost het probleem niet op”

Problemen worden vaak niet besproken. “Ik kan het er wel over hebben, maar dat lost het probleem niet op.” Jaco slaat zijn armen over elkaar heen. Hij geeft twijfelend aan af en toe wel eens met adviseurs, zoals de veearts en de fokkerijspecialist, over moeilijkheden te kunnen praten. “Maar uiteindelijk ben ik verantwoordelijk en ik ben degene die er de meeste invloed op heeft,” vervolgt hij op een standvastige toon.

Alleen op de boerderij

“We hebben het over koeien, varkens en mooie trekkers en niet over onze problemen”

“Ik weet wel van sommige collega’s dat ze worstelen met depressieve gedachten, maar onderling wordt er niet over gesproken.” Jaco blijft even stil en vertelt dan met een serieuze blik dat het wel bekend is dat er boeren kampen met depressie, omdat er vanuit landbouworganisaties coaching wordt aangeboden en er is een hulplijn voor mensen die in de problemen zitten. Maar praten boeren er onderling over? “Ja daag! Kom nou,” antwoordt hij luid puffend. “We hebben het over koeien, varkens en mooie trekkers en niet over onze problemen. Dat is ook niet waarom we boer zijn geworden hè, lekker met de beesten en zelfstandig zijn, maar we zijn geen boer geworden om te praten over emoties.”

Gevoel van waardering

Jaco is kort en bondig over de oplossing voor het probleem. “We moeten er meer kenbaarheid aan geven.” De boer kijkt enigszins hoopvol voor zich uit. “Maar natuurlijk ook degene die er behoefte aan hebben hulp te bieden,” voegt hij eraan toe. “Je kan het probleem nooit helemaal uitroeien, maar ik denk dat het belangrijk is om het bespreekbaar te maken.”

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de…

Redactieplatteland

Written by

Wij duiken de komende periode in de wereld van de Nederlandse boer.

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Redactieplatteland

Written by

Wij duiken de komende periode in de wereld van de Nederlandse boer.

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store