‘Mijn ouders dachten dat wij het er moeilijk mee hadden.’

Met het kijken van kerstfilms begint ze in november, want zo krijgt ze alvast een beetje het kerstgevoel. Liedjes zonder tekst vindt ze maar niks, het liefste wil ze dat er een goede boodschap in zit. Tegen de kou kan ze niet zo goed en haar grootste droom is om een keer naar school te gaan in Amerika. Rosanne Wormgoor is 17 jaar, opgegroeid in Wilnis en zit inmiddels in het tweede jaar van de opleiding journalistiek op de CHE.

Geschreven door: Rebekka Rodenburg

Image for post
Image for post
Rosanne bij haar thuis in Mijdrecht

‘Hopelijk ben ik over tien jaar werkzaam als journalist en het liefste bij een krant, maar ik weet natuurlijk niet of dat dan nog een ding is. Anders wordt het Nu.nl.’ Met veel plezier doet Rosanne haar opleiding.

Niet zo gek als haar hobby’s voornamelijk bestaan uit het schrijven van gedichten en verhalen. Van kleins af aan wilde ze al iets met schrijven gaan doen en vond ze het heerlijk om een krant in haar handen te hebben. ‘Het leek me altijd een leuk idee om dan daar zelf ook in te kunnen staan.’

‘Het dealen met wereldproblemen komt later wel’

‘Als kind was ik echt heel vervelend. Er was een periode vroeger dat ze dachten dat ik autisme had, omdat ik veel ruzie maakte. Ik was overal boos om en op de basisschool heb ik ook veel problemen gehad met docenten. Ik was dus niet heel leuk als kind, maar naarmate ik op de middelbare school zat, is dat weer overgegaan.

De grootste verandering in mezelf, als ik terugkijk, is dat ik nooit meer echt boos word op mijn ouders, terwijl ik dat vroeger wel elke dag was. Nu ben ik wel eens chagrijnig, maar het is niet meer schreeuwen of gooien.’

Small talk

Als je aan Rosanne vraagt of zij de wereld zou willen veranderen, dan zegt ze met veel overtuiging: ‘Nee. Nu in ieder geval niet. Op dit moment ben ik daar echt niet mee bezig. Misschien als ik later de politiek in ga of zoiets. Dan wil ik eventueel wel iets gaan veranderen. Maar nu wil ik kunnen genieten van de tijd dat ik jong ben. Het dealen met wereldproblemen komt later wel.’

Dit betekent niet dat ze niet van diepe gesprekken houdt, ze houdt eigenlijk niet zo van small talk. ‘Bij mijn vrienden ben ik toch wel degene die een beetje gek is, terwijl mijn vrienden heel serieus zijn. Maar wanneer we ‘truth of dare’ spelen ben ik degene die alle diepe vragen aan hen stelt.’

Die diepgang is te merken bij de vraag of ze ‘iets’ of iemand zou willen verbannen uit de wereld. ‘Sowieso niet iemand, want als je iemand die discrimineert gaat verbannen, dan heb je nog niet dat probleem de wereld uit geholpen. Want als die persoon het niet doet, doet iemand anders het wel.

Dan kan je dus beter kiezen voor een ‘iets’ zoals discriminatie, dan voor een persoon. Zelf zou ik voor alle ziektes kiezen. Niet dat ik heel veel te maken heb gehad met ziekte in mijn leven, maar ik ben van mezelf erg empathisch. Als ik om me heen kijk, dan zie ik liever geen mensen om mij heen die ziek zijn.

Beter op haar plek

Rosanne heeft havo 4 en 5 in één jaar gedaan. Afscheid van de middelbare school was niet moeilijk; ze vindt het hbo veel fijner. Daarnaast voelt ze zich hier ook beter op haar plek mede door de diepgang die ze hier vindt. ‘Mijn vriendinnen die nog niet op het hbo zitten, zitten nog in een heel ander wereldje. Ze denken nog niet echt na over de ‘grote dingen’.

‘Ze denken nog niet echt na over de ‘grote dingen’

Ik hou wel van diepe gesprekken. Hier kan je bijvoorbeeld een gesprek hebben over een politiek thema zonder dat mensen niet snappen waar het over gaat. Niet alleen de gesprekken die ik kan voeren, ook het feit dat ik hier kan schrijven maakt mij heel blij. Daarnaast heb ik hier vrienden die bij me passen en die dezelfde interesses hebben.’

Echte vrienden

Rosanne heeft niet altijd goede vriendschappen gehad. ‘Voor 2018 had ik nooit de juiste vrienden. Dat was een reden waardoor ik niet altijd even gelukkig was, omdat je wel echte vriendschap nodig hebt in je leven. De vrienden die ik later maakte, waren ook geïnteresseerd in mij. Ik zat erbij terwijl zij voornamelijk over zichzelf aan het praten waren. Belangstelling is belangrijk in vriendschap’

‘Ik zat erbij terwijl zij voornamelijk over zichzelf aan het praten waren’

Ook de scheiding van haar ouders in 2017 bracht een moeilijke periode met zich mee. Sindsdien wisselt ze samen met haar zus tussen twee huizen in Wilnis en in Mijdrecht. Om de twee weken gaan ze naar de ander. ‘Ik heb niet persé super veel verdriet van de scheiding ervaren; natuurlijk is het altijd verdrietig en vind je het niet leuk. Het lastige was vooral dat zij dachten dat mijn zus en ik het er erg moeilijk mee hadden.

We werden naar allemaal psychologen gestuurd. Ik vond het altijd wel gezellig bij de psycholoog om een beetje te praten, maar het had geen toegevoegde waarde voor mij. Mijn ouders gaven me het gevoel dat ik het wel nodig had. Dát maakte het zo moeilijk.’

Gelukkig veranderde dit na 2018 toen Rosanne een vriend kreeg. ‘Vanaf toen is het alleen maar beter geworden. Ik heb toen ook geleerd om gelukkig te zijn in mijn eentje, ook omdat ik sindsdien alleen maar goede vrienden heb gehad.’

Veranderen

Rosanne twijfelt of zie iets aan zichzelf zou willen veranderen. ‘Ik weet het niet. Misschien dan toch jaloezie, niet dat ik erg snel jaloers ben, maar ik vind het geen goede eigenschap. Je kiest er niet echt voor dat je zoiets voelt, maar je hebt er wel de controle over wat je ermee doet.’

Ook vindt ze het belangrijk om eerlijk te zijn. ‘Vroeger was ik misschien wel iemand die kon liegen, maar naarmate ik ouder begon te worden, ben ik het telkens belangrijker gaan vinden om de waarheid te spreken.’

Later zou Rosanne graag in Utrecht willen gaan wonen. Het liefste naast de bioscoop, want dan kan ze iedere dag naar de film gaan.

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de…

OndergewaardeerdeBeroepen

Written by

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store