Opgeven is geen optie.

ACHTER DE SCHULDEN
Jan 24 · 1 min read

ACHTER DE SCHULDEN
Door Thamara Kauffmann en Renske Provoost

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Elektromonteur Michiel Peters leeft een veel bewogen leven. Na een heftige periode waarin hij dakloos was zit hij nu in de schulden. Hij vertelt ons wat er is gebeurd en wat zijn plannen zijn om nu uit deze situatie te komen. Michiel krijgt hulp via SchulpHulpMaatje, zo hoeft hij niet in zijn eentje dit probleem op te lossen.

Image for post
Image for post

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de…

ACHTER DE SCHULDEN

Written by

Verhalen vertellen over mensen met schulden. Wat zit hier nou achter?

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

ACHTER DE SCHULDEN

Written by

Verhalen vertellen over mensen met schulden. Wat zit hier nou achter?

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store