‘Scheur die envelop open, voordat hij jou uit elkaar scheurt’

ACHTER DE SCHULDEN
Jan 24 · 2 min read

Een veel voorkomend probleem bij mensen met schulden is dat ze hun post vaak niet openen. Aanmaningen en blauwe brieven van de belastingdienst verdwijnen direct tussen het oud papier, of worden ongeopend op de stapel gegooid. Dit gedrag is allesbehalve verstandig, en zorgt ervoor dat de schulden alleen maar verder oplopen. Vaak weten de mensen die dit gedrag vertonen zelf ook goed dat ze alleen maar verder in de problemen komen door het niet openen van de enveloppen, maar waarom gedragen ze zich dan toch zo?

Image for post
Image for post

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat financiële stress het denkvermogen aantast. Arme mensen zijn vaak zo bezig met overleven dat ze weinig oog hebben voor de lange termijn.

Aan het hebben van schulden kleven een aantal vooroordelen: ‘Blijkbaar kun je niet omgaan met geld, kun je jezelf niet beheersen in het doen van onverstandige uitgaven en heb je niet de discipline om je financiële administratie op orde te houden’. Door dit soort vooroordelen hangt er nog steeds een taboe rondom het hebben van schulden, en is het voor veel mensen nog steeds lastig om te praten over hun schulden. Hierdoor kan de stress vaak alleen maar verder toenemen.

Het is voor mensen met financiële problemen dan ook belangrijk dat ze weer overzicht in hun financiën krijgen. Dit kunnen ze zelf proberen, maar ze kunnen hier ook hulp bij krijgen. Een van die hulpmanieren is Stichting Schuldhulpmaatje. Zij koppelen maatjes aan mensen met schulden. Met de hulp van de maatjes wordt geprobeerd om weer een stukje overzicht te creëren, wat uiteindelijk moet leiden tot minder schulden.

Op de foto’s ziet u de creatieve publicatie die voortkwam uit de interviews met Jasper en Michiel. De guillotine staat symbool voor de situatie waarin veel mensen met schulden zich in bevinden. Door alle brieven en aanmaningen neemt de stress alleen maar toe, waardoor ze vaak verder in de problemen raken.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de…

ACHTER DE SCHULDEN

Written by

Verhalen vertellen over mensen met schulden. Wat zit hier nou achter?

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

ACHTER DE SCHULDEN

Written by

Verhalen vertellen over mensen met schulden. Wat zit hier nou achter?

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store