Image for post
Image for post
Bron: NOS

De Boerenprotesten

Redactieplatteland
Nov 2, 2020 · 6 min read

Theoretisch kader door Luuke Raaijmakers en Manon Botterblom

Inleiding:

Dit blok heeft onze redactie zich beziggehouden met het onderwerp: ‘depressie onder boeren’. We zagen dat de cijfers van depressie en zelfmoord onder boeren toenam en hier wilden we verder op gaan inzoomen. Hoe komt het eigenlijk dat die boeren zich steeds ongelukkiger gaan voelen? Dat de boeren niet tevreden zijn was in de media afgelopen tijd duidelijk terug te zien.

Afgelopen jaar waren de boerenprotesten een van de onderwerpen die regelmatig opdoken in het nieuws en waar veel over gesproken werd. Boeren trokken massaal naar Den Haag om te protesteren tegen voorstellen uit de Tweede Kamer zoals de veestapel in Nederland halveren en boeren in de buurt van natuurgebieden uit te kopen.

De akkerbouwers en veehouders voelen zich onbegrepen en hebben het idee dat ze het afvoerputje zijn van de maatschappij. Maar is dat ook echt zo, of is er onbegrip van beide partijen? Hoe voelen boeren zich in deze tijden en hoe hebben de voorstellen vanuit de Tweede Kamer de boeren beïnvloed?

Aanleiding voor dit onderwerp:

We hadden als eerste onderwerp ‘depressie onder boeren’ bedacht omdat we daar artikelen over waren tegengekomen, en uit cijfers tijdens ons vooronderzoek zagen hoe de depressie onder boeren toenam. Rond diezelfde tijd kwamen ook de boerenprotesten steeds vaker in het nieuws en leek het ons interessant om deze twee onderwerpen aan elkaar te linken en kijken of die twee in verband liggen met elkaar.

Verder leken de boerenprotesten ons een interessant onderwerp omdat het nu door al het nieuws over corona en alles wat er in de wereld speelt eigenlijk bijna niet meer wordt besproken, terwijl het natuurlijk nog steeds speelt. We wilden gaan uitzoeken hoe de boeren zich voelen over deze protesten, of ze zich nu meer gehoord voelen en wat autoriteiten vinden van de opstand.

Doelstelling:

Ons doel is om de boeren een stem te geven en uit te vinden waarom ze ineens massaal de straat op gingen om te protesteren.

Hoofd- en deelvragen:

Hoofdvraag:

  • Hoe hebben de boerenprotesten de boeren beïnvloed?

Deelvragen:

  • Waren deze problemen vroeger ook al aanwezig onder boeren?
  • Wat is er veranderd in het gevoel van de boeren na de protesten?
  • Waarom wordt er zo weinig omgekeken naar de boeren?
  • Wat is de opinie van autoriteiten op de protesten?
  • Kan het beroep met al deze nieuwe wetten nog blijven bestaan?
  • Zit er een link tussen de stijgende depressie cijfers en de boerenprotesten?

Theoretische verdieping:

De boeren protesten:

Het eerste protest vond plaats op 1 oktober 2019, waarbij boeren met hun tractors over de snelwegen naar Den Haag reden om daar te protesteren. Dat veroorzaakte onder andere ook de vele gesprekken erover, omdat ze meerdere keren voor grote verstoppingen zorgden op de wegen.

De boerenprotesten ontstonden onder leiding van de Farmers Defence Force die het niet eens waren met het voorstel vanuit de Tweede Kamer om de veestapel te halveren vanwege de stikstofcrisis. Naast dit voorstel waren er ook andere dingen die de boeren steeds meer in het nauw dreven zoals de aangescherpte milieuwetten en een ander voorstel van de VVD om boeren in de buurt van natuurgebieden uit te kopen.

Al deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat de boeren er uiteindelijk in oktober klaar mee waren omdat ze het idee hadden dat ze hun beroep niet meer konden uitoefenen op deze manier, en omdat ze zich onbegrepen voelden door de politiek en het merendeel van de burgers.

Ander commentaar vanuit de boeren was dat de landbouw zorgt voor 20% van de export in Nederland en is de op één na grootste voedselexporteur wereldwijd. Boeren vinden dus dat zij veel bijdragen aan de economie en voor voedsel zorgen zowel in Nederland als wereldwijd, maar daar weinig tot geen waardering voor krijgen.

Ook waren ze het niet eens met de uitspraak vanuit de politiek dat 70% van de uitstoot in Nederland afkomstig is van de landbouw. Zijzelf beweerden juist dat stikstof bestaat uit 66% NOx, industrie en verkeer, en maar 33% NH3, wat afkomstig is van mensen en dieren. De boeren gaven verder aan dat de stikstof de afgelopen dertig jaar al met 65% is gedaald en dat die drastische maatregelingen van de politiek dus helemaal niet nodig zijn.

Stikstofproblematiek:

Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Stikstof is eigenlijk niet schadelijk voor mensen en het milieu, maar het kan schadelijk worden als er ammoniak en stikstofoxiden in terecht komen. Stikstofoxiden komen uit bijvoorbeeld uitlaatgassen van auto’s en energiecentrales, en ammoniak komt grotendeels uit dieren- en kunstmest van de veehouderij en akkerbouw.

Die ammoniak verdampt en komt uiteindelijk via regen of directe opname van planten in de bodem of het grondwater terecht wat ervoor kan zorgen dat het de natuur verstoord en planten en dier soorten langzaam uitstoten. Ook zorgt het ervoor dat de zuurstof die we inademen minder schoon is, wat voor gezondheidsklachten kan zorgen. Nederland valt onder het lijstje van een van de grootste stikstof producenten ter wereld.

Image for post
Image for post
Bron: NOS

De politiek zag deze stikstofproblemen over de jaren langzaam toenemen en besloot om in te grijpen door de milieuwetten aan te scherpen en er kwam vanuit de D66 een voorstel om de veestapel te halveren.

Hier ontstond dus de botsing tussen de politiek en de boeren waarin de politiek vooral keek naar hoe ze de Nederlandse stikstofuitstoot zo snel mogelijk omlaag konden krijgen en niet naar wat voor effect dat zou hebben op de boeren, en waardoor de boeren dus uit frustratie begonnen aan de inmiddels welbekende boerenprotesten.

Bronnen:

1. Omroep Fryslan. (2019, 6 december). Twee derde van de boeren heeft te maken met financiële zorgen. Geraadpleegd op 16 september 2020, van https://www.omropfryslan.nl/nieuws/924884-twee-derde-van-de-boeren-heeft-te-maken-met-financiele-zorgen

2. RTV Drenthe. (2020, 19 juli). Psychische nood onder boeren: “Langdurige onzekerheid is voor niemand goed”. Geraadpleegd op 16 september 2020, van https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/161604/Psychische-nood-onder-boeren-Langdurige-onzekerheid-is-voor-niemand-goed

3. Koekkoek, E. (2020, October 28) Stikstofuitstoot Nederland: hoe zit het? Kvk . Geraadpleegd op 29 oktober 2020, van https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/stikstofuitstoot-nederland-hoe-zit-het/

4. Dagblad van het Noorden. (2019, September 30). Waarom protesteren de boeren en wat willen ze bereiken? Geraadpleegd op 29 oktober 2020, van https://www.dvhn.nl/groningen/Vijf-vragen-over-het-boerenprotest-waarbij-trekkers-naar-Den-Haag-gaan-24875092.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

5. Majoor, J. (2019, September 11). Houd moed boeren, over 30 jaar komt de waardering. BoerenBusiness. Geraadpleegd op 29 oktober 2020, van https://www.boerenbusiness.nl/opinies/boerenbusiness/opinie/10883959/houd-moed

6. Heesakkers, A. (2017, June 10). Boeren stappen naar de rechter. De Ondernemer. Geraadpleegd 0p 29 oktober 2020, van https://www.deondernemer.nl/actueel/agro/boeren-stappen-naar-de-rechter~363357

7. Voordewind, M. (2020, July 20). Boerenprotesten? Kleine Afrikaanse boeren worden het hardst getroffen. Het Parool. Geraadpleegd op 29 oktober 2020, van https://www.parool.nl/columns-opinie/boerenprotesten-kleine-afrikaanse-boeren-worden-het-hardst-getroffen~b9328775/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

8. RIVM. (n.d.). Stikstof. Rijksinstituut Voor Volksgezondheid En Milieu. geraadpleegd op 29 oktober 2020, van https://www.rivm.nl/stikstof

9. Farmers Defence Force. (2020, October 25). De anti-landbouwwet van minister Schouten. Geraadpleegd op 29 oktober 2020, vanhttps://farmersdefenceforce.nl/de-anti-landbouwwet-van-minister-schouten/

10. Winterman, P. (2019, November 13). Dit zijn de maatregelen van het kabinet tegen de stikstofcrisis. Het Parool. Geraadpleegd op 29 oktober 2020, van https://www.parool.nl/nieuws/dit-zijn-de-maatregelen-van-het-kabinet-tegen-de-stikstofcrisis~bba1a6ad/

11. Verschuuren, J. (2019, July 3). Landbouw en milieuwetgeving: hoe verder? Vereniging Voor Milieurecht. Geraadpleegd op 29 oktober 2020, van https://www.milieurecht.nl/nieuws/landbouw-en-milieuwetgeving

12. Schelfaut, S. (2020, January 17). Nederland is de op een na grootste landbouwexporteur ter wereld. AD. https://www.ad.nl/koken-en-eten/nederland-is-de-op-een-na-grootste-landbouwexporteur-ter-wereld~a555352f/

Redactieplatteland

Written by

Wij duiken de komende periode in de wereld van de Nederlandse boer.

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Redactieplatteland

Written by

Wij duiken de komende periode in de wereld van de Nederlandse boer.

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store