J2A2
J2A2
Jan 25 · 2 min read

Hayder van Gaal is 26 jaar en geboren in Colombia. Als kind is hij geadopteerd en momenteel woont hij in Druten. In zijn jeugd heeft hij veel meegemaakt, waardoor hij slecht tegen onrecht kan. Mede hierdoor is hij vaak in aanraking geweest met de politie en belandde hij met enige regelmaat in de bak. In deze serie van vijf lees je iedere dag over een thema dat speelt in zijn leven, het leven van een ex-gedetineerde.

Hayder van Gaal

Hayder is trots op zijn leven. “Ook al heb ik alles fout gedaan en ben ik het linkse en het rechtse pad ingeslagen. Ik ben er wel blij mee. Want ik zit nou hier en het is niet zo dat ik dit niet allemaal kan zeggen. Het is niet stoer ofzo, maar ik heb er ook geen spijt van. Het is niet stoer, maar ik heb het gedaan. En het hoort bij mij. Want je kan niet zeggen: ‘Stel het was niet gebeurd’. Want ‘als’ bestaat niet, anders was ik nu miljonair. Die ‘als’ is moeilijk om te gebruiken.”

“Ik denk dat mensen me wel als mens zien en graag met me zijn, maar dat sommige mensen mij liever ook ontwijken. Een enkeling misschien omdat ze bang zijn. Maar de mensen die vaak om me heen zijn, zijn wel gewoon eerlijk. Ze gaan met me om, omdat ze dat echt willen.”

Toch hebben mensen vaak wel een ander beeld van hem. “Er zijn ook jongens die denken als ze hier bij mij thuis komen ‘wow, wat ziet het er mooi uit’, want dat verwachten ze niet. Zij denken gewoon dat ik die kutjongen ben die iedereen kapot slaat en die met de politie vecht. Maar dan missen ze eigenlijk toch een beeld in de jaren.”

“Dat ik gestopt ben met drinken is meer het feit dat ik altijd problemen heb als ik drink”

Zo is Hayder ook gestopt met roken en drinken. “Dat ik gestopt ben met drinken is meer het feit dat ik altijd problemen heb als ik drink. Veel chaos. Ik drink veel en dan ga ik ergens heen en dan kan het zijn dat ik morgen niet meer weet waarom ik op het politiebureau zit. En dat is heel vaak gebeurd. Ik denk niet dat het op vier handen te tellen is hoe vaak ik op het politiebureau zat.”

Op dit moment zit Hayder weer vast in de gevangenis. Na het interview en tijdens de publicaties hebben wij geen contact gehad met Hayder. Morgen hoopt hij weer vrij te komen.


Lees hier Hayder’s verhaal over (On)geluk/Relaties/Dromen/Onrecht

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

J2A2

Written by

J2A2

True stories about invisible faces in society.

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade