Zelfmoord op het platteland

Redactieplatteland
Oct 30, 2020 · 5 min read

Empathy map door: Eva Mijnders, Zinzi van der Westen & Kim Rebergen

Image for post
Image for post

Doel:

Door middel van onze empathy map willen wij ons proberen te verplaatsen in onze doelgroep de boer. Zo komen wij er achter wat zij denken, voelen en doen.

De context van het probleem:

Beïnvloeders

Gevoelens

Pijnpunten

Taken (wat wil de doelgroep voor elkaar krijgen?)

Doelstellingen (wat is het ultieme doel van de doelgroep?)

De privé-context van de boer:

Tijdsbesteding

Zorgen

Mensen

Plekken

Topiclijst:

Algemene vragen over depressies/zelfmoord onder boeren

1. Wat beïnvloedt de boer o.a. tot mentale klachten en uiteindelijk zelfmoord?

2. Waarom zwijgen boeren hierover?

3. Wat zijn de goeie oplossingen voor preventie van dit probleem?

Specifiekere vragen

1. Wat heeft de VS gedaan waardoor de boerenzelfmoorden daalden?

2. Zal dit probleem uiteindelijk verdwijnen omdat de boer langzaam vervangen wordt door machines?

3. Zijn er boerenorganisaties die iets doen aan dit probleem?

4. Zijn er iets van onderzoeken of cijfers terug te vinden in Nederland die gaan over boerenzelfmoord?

5. Hoe reageert de boer zelf als er in zijn gezin iemand kampt met mentale problemen?

6. Speelt religie een rol in het taboe?

Vragen aan HP Prangsma (veehouder)

1. Met welke problemen heeft u te maken?

2. Hoe gaat u met die problemen om?

3. Bespreekt u die problemen met bijvoorbeeld uw vrouw? Of iemand anders?

4. Waarom denkt u dat binnen de boerensector het aantal zelfmoord en depressies in vergelijking met andere beroepen zo hoog is?

5. Wordt er binnen uw kringen gesproken over dit probleem?

6. Is er in uw ogen een oplossing voor dit probleem?

Vragen aan Lizzy van Leeuwen (antropoloog)

1. Wat heeft u ervaren tijdens het interviewen van mensen uit boerengezinnen?

2. Waarom bent u met dit onderzoek begonnen?

3. Hoe heeft u contact gekregen met boeren die over dit onderwerp wilden praten?

4. Hoe kijkt u nu in 2020 terug op uw onderzoek?

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de…

Redactieplatteland

Written by

Wij duiken de komende periode in de wereld van de Nederlandse boer.

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Redactieplatteland

Written by

Wij duiken de komende periode in de wereld van de Nederlandse boer.

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store