Ahmet Ardal

Ahmet Ardal

Eğitmen

2004 yılında girdiği Kadir Has Üniversitesi — Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üniversite yılları boyunca C ve Sistem Programcıları Derneği’nde bir çok eğitim aldı. Kadir Has Üniversitesi — Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2 yıl boyunca Programming Languages ve Data Structures & Algorithmsderslerinin asistanlığını yaptı, laboratuar derslerini verdi. Bu dönemde üniversitede TÜBİTAK fonlu bazı araştırma projelerinde asistan olarak çalıştı. 2010 yılından beri iOS uygulamaları ve bu uygulamalarda kullanılmak üzere sunucu uygulamaları geliştiriyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.