Paruğ Demircioğlu

Paruğ Demircioğlu

Program Koordinatörü

Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 2005 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu İnvemo’da yöneticilik görevini sürdürüyor. Yöneticilik görevi haricinde yerel ve uluslararası kurumlara danışmanlık yapmaktadır. Eylül 2016 itibariyle Kadir Has Üniversitesi’nde “Girişimcilik ve Yenilikçilik” dersini vermektedir.

Like what you read? Give Paruğ Demircioğlu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.