Estupenda familia

Que acontece se unha familia de franceses collen a gravadora e o pasan bomba falando de temas variados, deixan que descargues o audio e a transcripción? Pois pasa que se os pillades o día que falan os nenos é encantador.

Non lles debe ir mal: a web de Native French Speech é cada día mellor.

Like what you read? Give i-rochiño a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.