Femmes célèbres

Para practicar os verbos en pasado nada como esta web de biografías de mulleres estupendas:

Show your support

Clapping shows how much you appreciated i-rochiño’s story.