Obxectos directos e indirectos

Esto hai que refrescalo urxentemente!!!!

Mirade os exercicios do obxecto directo do final desta páxina.

Nestes tres exercicios xa mestura o directo co indirecto:

Moooi amodiño co coñazo dos EN/Y

Lembrar as chuletas:

Le pronom en remplace un nom introduit par de ou par un article partitif ou indéfini qui expriment une quantité indéfinie
Le pronom y remplace un nom introduit par à ou un nom de lieu.

Sempre e cando un saiba como vai o verbo deberíamos ser quen de facelo:

Like what you read? Give i-rochiño a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.