Opinando e polemizando

Atopei esta páxina dunha profe de francés na que convida a polemizar co mesmo Houellebecq vendo o vídeo que trae incrustado. O sitio desta profe ten moi boa pinta. Seguiremos investigándoo.

Temén este outro sitio ofrece moitas actividades.

Velaí vai a chuleta para ir opinando:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.