Regalan libros

A verdade é que eso de libros con exercicios que non traian a solución, non sei,…como que sempre me falta algo. Pero de agradecer que podamos descargar un libro con materiais e incluso audios chiquitíns.

Non sei se esta ligazón é moi legal, pero deuma SanGoogle:

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.