Télétravail

Lembrades este vídeo… alégrome moito, ejem…. eu non fun ese día a clase… que desastriño son!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated i-rochiño’s story.