Travail et entreprise

Tamén faltei este día (desastre de alumna) polo que non me sei vocabulario do tema.

Páxina sosa que non ten debuxiños ;-( polo que non podo poñervos coloríns.

Like what you read? Give i-rochiño a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.