İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları İşleyişi, Görevleri ve Hakkında Bilgi

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerde işveren kurul oluşturmak zorundadır.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 22 ve 30. maddesi gereğince kurul oluşturulması gerekir.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf

Asıl işveren ve alt işverenin ilişkisi bulunan iş yerleri

 1. Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul oluşturur.Koordinasyon asıl işveren tarafından sağlanır.
 2. Bir iş yerinde sadece asıl işveren çalışan sayısı elli ve daha fazla ise kurul asıl işverence kurulur. Alt işveren vekaleten yetkili bir temsilci atar.
 3. Alt işveren çalışan sayısı elli ve daha fazla ise asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altındaysa kurul alt işverence kurulur. Asıl işveren vekaleten yetkili bir temsilci atar.
 4. Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altındaysa toplam çalışan sayısı elliden fazla olduğunda asış işveren ve alt işveren birlikte kurul oluşturur.

İşverenler İSG mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

İşverene bağlı fabrika, müessese, işletme gibi birden çok iş yeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her iş yeri için ayrı ayrı kurul oluşturulur.

İşveren bir çok iş yerinin iş güvenliği çalışmalarını düzenlemek ve takibini kontrol edebilmek için en az üç ayda bir uzman ekiple birlikte kurul raporlarını inceler.

Kurul Kimlerden Oluşur.

 1. İşveren ve İşveren vekili
 2. İş güvenli Uzmanı
 3. İş yeri Hekimi
 4. İnsan Kaynakları, sosyal işler veya idari işleri yürütmekle görevli kişi
 5. (Bulunması halinde) sivil savunma uzmanı
 6. (Bulunması halinde) formen, usta başı veya usta
 7. Çalışan temsilcisi, iş yerinde birden fazla çalışan temsilcisi varsa baş temsilci

Kurulun Görev ve Yetkileri

 1. İSG alanında ulusal mevzuat ve standartlar
 2. İş kazaları ve tehlikeli durumların nedenleri
 3. İş hijyeni
 4. İletişim teknikleri
 5. Acil Durum önlemleri
 6. Meslek Hastalıkları
 7. Risk Değerlendirmesi
 8. İş yerine ait özel riskler

Tehlike sınıfa göre kurulların toplanması değişir. Çok tehlikeli yerler ayda bir kere, Tehlikeli yerler iki ayda bir, Az tehlikeli yerler üç ayda bir toplanmak zorundadır.

Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati en az 48 saat önceden kurul üyelerine bildirilir. Toplantının gündemi sorunlara önem sırasına göre belirlenir.

Ölüm, uzul kaybı veya ağır iş kazları gibi durumlarda kurul acil toplanır. Kurul toplantıları çalışma saatleri içinde yapılması asıldır.

Kurulun toplantılarında geçecek süreler çalışma süresinden sayılır.

Her toplantıda görüşülen konular tutanakla düzenlenir. Tutanak başkan ve üyelerce imzalanır. Herhangi bir işleme gerek kalmadan işverene bildirilmiş sayılır.Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Kurulca iş yerinde duyurulan kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar.

Like what you read? Give SİNAN YÜCE a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.