İLETİLER

İş Hayatında Sağlık ve Güvenlik

19. yüzyıldan bu yana dünyamızda ve ülkemizde görülen sanayileşme ve sonrasında görülen ortaya çıkan teknolojik ilerlemelerle birlikte iş yerleri ve çalışanların sağlığı ve güvenliği konularına dair sorunlar ortaya çıkmış, bu durum gerek özel gerekse kamu otoritelerinde endişeler oluşturmuştur.

Sosyal devlet anlayışının gelişmelerine paralel olarak bu alanda çalışmalar artmış, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmanın insanın doğal hakkının olduğu anlaşılmıştır. Neticede batılı ülkelerden başlayarak bu anlamda bir dizi tedbir geliştirilmiştir.

İş hayatında sağlık ve güvenlik kavramları gerek beyaz yaka gerek mavi yakalı tüm çalışanların verimliliğine etki eden önde gelen faktörlerden biri olmuştur.

Bu alanda yapılacak büyük bir hata yalnızca kişiye değil çevresine de zarar vermektedir; aynı zamanda ulusal ekonomiye büyük bir darbe vurmaktadır.

Kötü ve eksik İş Güvenliği Uygulamalarının ekonomik yükünün her yıl Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın yüzde 4’ü olarak gerçekleştiği söylenmektedir.

Maddi kayıpların telafisi mümkün olsa da kaybedilen veya zorlaşan hayatların telafisi mümkün olmamaktadır. Alınacak tedbirler bir maliyet unsuru olmanın ötesinde daha huzurlu bir çalışma ortamının elde edilmesi, mutlu çalışanlar ve verimli işletmelerin varlığı için öncelik haline gelmiştir.

İş hayatında sağık ve güvenlik tek taraflı bir uygulama değildir. Aksine iş hayatındaki her unsurun paydaşı olduğu bir etkileşim ortamına işaret etmektedir. Çalışanın ve İşverenin olduğu gibi iş hayatını denetleme yetkisi bulunan devletin de bazı sorumlulukları mevcuttur. Dahası uluslararası düzeyde İLO örgütü bu alanda çalışmalar yürütmektedir.

Ülkelere Göre İş Kazası Oranları (İlk 4 Ülke)

  • %19,5 Brezilya
  • %19 Güney Kore
  • %18,7 Türkiye
  • %14,4 Rusya

İş kazalarının %82’si ölümle sonuçlanıyor. İş kazalarının %90 KOBİ ‘lerde oluyor. 50’den az çalışanı olan iş yerlerinde ölümlü iş kazası büyük işletmelere göre 2 kat daha fazla…

İş yerlerinde güvenlik kayıplarının bazı gizli maliyetleri vardır.

  • Kaza araştırma maliyeti
  • Yerine geçen işçinin öğrenme süresi
  • Ekibin Morali verim ve zaman kaybı
  • Fazla Mesai
  • Ekstradan harcanan zaman
  • İşletmenin prestij kaybı

İş Sağlığı ve Güvenliği koşulları ülkeler, ekonomik sektörler ve sosyal gruplar arasında çok farklıdır. Ölümler ve yaralanmalar, nüfusun büyük bir kısmının tarım, balıkçılık ve madencilik gibi tehlikeli aktivitelerle iştigal ettiği gelişmekte olan ülkelerde, özellikle ağır bedellere yol açmaktadır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.