Yıllık İzin Hakkında

‘’Çocuk ve Genç İşçiler, 50 yaşının üstündeki çalışanlar yıllık izinlerini 20 iş günü olarak yapar.’’

4857 İş Kanuna göre işe yeni başlamış ve 1 yılını doldurmuş kişiler 14 iş günü yıllık izin hakkına sahiptirler.

Bu kural yukarıda değindiğim çalışanlar için farklıdır.

Like what you read? Give SİNAN YÜCE a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.