Islamic Quiz
Published in

Islamic Quiz

Islamic Quiz 192

Islamic Quiz 192

A. 12 Rakaat

B. 20 Rakaat

C. 100 Rakaat

D. In me se koi Nahi

GET ANSWER

ka Sahih jawab hai : Option ( D )

✅ In me se koi Nahi

Shab-e-Barat ka Islam me koi Wajud nahi, iske naam se jitni bhi ibadate mashoor hai wo sab manghadat hai.

Yaad Rahe Shab e Barat me kisi bhi tarah ki koi bhi Nafeel ibadat , nafeel namazein sunnat se sabit nahi. Shab e Barat ke talluk jitni bhi riwayate aati hai wo sab mouju aur jayeef hai.

Darhakikat Shab-e-Barat ka Shariyate Islamiya me koi wajud nahi. iski shuruwat Batini Firqe se hai jo Ahle Tasheeyon me se hai.

Aapko bata de ke, Naa Nabi-e-Kareem ne aur naa hi kisi Shahabi ne is din koi makhsus ibadat ki aur na ummat ko aisa karne ka koi hukm diya. yah ek biddat hai jo baad ke logo ne shariyat-e-islamiya me ijad ki hai. aur yaad rahe har biddat gumrahi hai aur har gumrahi ka thikana jahannum ki aag hai.

lihaja hum tamam ko chahiye har muamle Qurano sunnat se rehnumayi haasil kare.

Allah Taala hume kehne sunne se jyada amal ki taufiq de.

Jabtak hume zinda rakhe islam aur iman par zinda rakhe,
khatma humara iman par,

Wa Akhiru dawana Alahmdulillahi Rabbul Aalameen!
Amen Allahumaa Ameen

Tafsseli jankari ke liye Padhey:

Courtesy © Ummat-e-Nabi.com

--

--

Islamic quizzes in the light of Quran & Sunnah, Deeni Sawal Jawab in Hindi Quran Sunnat ki roshni mein, Islamic Sawal Jawab Urdu Quiz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store