วิธีลบโฟลเดอร์ที่ขึ้น error “Destination Path Too Long”

เคยเป็นกันไหมครับ เวลาที่เราอยากจะเคลียร์ข้อมูลบางอย่างในเครื่อง โดยจะลบโฟลเดอร์ทิ้ง แต่ทว่าวินโดวส์ดันแจ้งเออเร่อกลับมาว่า “Destination Path Too Long” คราวนี้นั่งปวดขมับกันไปสักพักนึง กว่าจะหาวิธีมาจัดการกับเจ้าเออเร่อตัวนี้

วิธีแก้ก็ง่ายๆครับ ไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆทั้งสิ้น ใช้แต่ว่า Comman Prompt ของวินโดวส์นี่แหละ พิมพ์คำสั่งด้านล่างนี้เลยนะครับ

mkdir empty_dir
robocopy empty_dir <โฟลเดอร์ที่ต้องการลบ> /s /mir
rmdir empty_dir
rmdir <โฟลเดอร์ที่ต้องการลบ>

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.