Geçmişten Gelen Kanıt : Kozmik Arkaplan Işıması

Günümüzden 13.7 milyar yıl önce, yani evrenin kütle çekimsel tekillik durumundan 380.000 yıl sonra; yaklaşık 3000K’lik ortamda atomların oluşurken ortaya çıkan ışımalar bize Big Bang Teorisinin doğruluğu konusunda bir şeyler söylemek istiyor!

Öncelikle, büyük patlamadan 380.000 yıl sonrasında oluşmuş ‘minik’ evrenimiz, elektronların ve protonların bir yerden bir yere hareket edebilecek yoğunluğa eriştikten sonra birtakım çekirdek etkileşimleriyle birlikte hidrojen atomlarını oluşturmaya başladılar. Oluşum sırasında açığa çıkan fotonlar ile birlikte evren homojen olarak genişlemeye devam ediyordu. Ancak bu genişleme ile ilgili bir durum ortaya çıkmakta; özel görelik kuramına göre ışık hızı aşılamayacağına göre patlamadan uzaklaşanlar ışık hızından küçük sonlu bir hızla uzaklaşmalıydı. En uzaktaki gökadadan gelen ışık hem en hızlı uzaklaşan hem de en uzak geçmişten gelen ışıktır. En uzak geçmiş ise evrenin oluştuğu zamanlardan gelen ışıktır. Gökyüzü gözlemlerinde böyle bir ışımaya rastlanmış ve ilk önceleri bu ışımanın doğal olmayan bir kaynaktan gelen bir sinyal olduğu sanılmıştı. Sonra ışımanın uzayda her doğrultudan geldiği tespit edildi ve sonra evrenin en uzak geçmişinden gelen kozmik fon ışıması olduğu anlaşıldı.

Keşfedilme Süreci Çalışmaları

1948: George Gamow, Ralph Alpher ve Robert Herman tarafından varlığı teorik olarak 5K sıcaklığında bir siyah cismin yaydığı ışımanın dalga boyunda olması gerektiği hesaplandı.

1964: Arno Allan Penzias ve Robert Woodrow Wilson bu dalga boyundaki ışımayı keşfederek 1978 yılında Nobel Fizik Ödülü’nü kazanmışlardır.

1989–1993: NASA tarafından bu işe özel COBE sondası 18 Kasım 1989'da uzaya gönderildi. Böylece haritalama tekniği ile geçmiş resmedilmiş oldu. 1993’te bu sonda emekliye ayrıldı.

2001- : COBE sondası yerine 30 Haziran 2001'de WMAP sondası uzaya gönderildi. WMAP, COBE’ye oranla daha ayrıntılı bir resim çıkarmıştır ve günümüzde hala bu resim kullanılmaktadır. WMAP halen aktif olarak görev yapmaktadır.

2013: Kozmik mikrodalga arka planı sinyalleri Planck uydusu ile epey ayrıntılı olarak haritalandı.

Yapılan bunca çalışmalar ile geçmişte Akkor (5000K ve beyaz renkli ışınım) sıcaklığındaki ışımalarla günümüze kadar yaklaşık 3K’lik sıcaklığa ulaştığı sonucuna varıldı. Haritalarda da görebildiğimiz üzere renk değişimlerinin nedeni küsuratlı sıcaklık düzeyleridir. 30 yıla dayanan bu serüvende elde edilen gelişmeler oldukça şaşırtıcı. Bu ışımalar küre bir sistem içerisinde her yer yönden aynı düzeyde gelmediğini kanıtlamakla birlikte Big Bang’in doğruluğunu ve evrenin genişlemekte olduğunu gösteriyor!

Izmir University of Economics ACM Student Chapter aims to facilitate communication and collaboration with students studying in the university’s computer science fields and with ACM communities at other universities by organizing, workshops, programming competitions and seminars.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alican AKCA

Alican AKCA

Math Student at Izmir University of Economics. I have been working on Machine Learning and AI. alicanakca.space

More from Medium

What should the Bruins do with Jake DeBrusk?

Explore the Benefits of Golf Carts

Announcing Integration to Polkadot with Skynet Substrate SDK

Monitoring Kubernetes with Fluent Bit, Elastic Search and kibana.