Hücre Zarın’daki Küçük Deliklerde Gaz Akış Tespiti Yapıldı!

Manchester Üniversitesi Ulusal Grafen Enstitüsü’nden ve Pennsylvania Üniversitesi’nden araştırmacılar, tek atomlu zarlardaki en küçük deliklerden ultra hızlı gaz akışlarını tespit ettiler .

20. yüzyılın başlarında, ünlü Danimarkalı fizikçi Martin Knudsen, birtakım çalışmalar sonucunda gazlar için teoriler formüle etti (Knudsen Flow, Knudsen Diffusion). Ancak günümüze dek bu teorilerin geçerli olacağı en son nokta ve hangi ölçekte başarısız olabilecekleri bilinmiyordu.

Profesör Radha Boya liderliğindeki Manchester ekibi, Profesör Marija Drndic liderliğindeki Pennsylvania Üniversitesi ekibi ile , Knudsen’in açıklamasının nihai atom sınırında doğru olduğunu ilk kez gösterdi. Profesör Drndıc grubu, tek bir tungsten disülfür tabakası üzerinde bir atom genişliğinde delikler açmak için bir yöntem geliştirdi. Daha önce deliklerin mevcut olup olmadığını ve amaçlanan boyutta olup olmadığını doğrulamanın tek yolu, bunları yüksek çözünürlüklü bir elektron mikroskobunda incelemekti.

Profesör Boya’nın ekibi : “…Burada, sadece gaz akışlarını ölçmekle kalmayıp, aynı zamanda kaç tane atom deliğinin olduğunu tahmin etmek için bir kılavuz olarak kullanabileceğimiz cihazlarımız var. Bu atomik ölçeğe deneysel olarak ulaşarak ve bu yapının hassas bir şekilde görselleştirilmesini sağlayarak bu boyut ve şekildeki bir gözeneğin var olduğundan emin olabiliriz” açıklaması yaptı. Böylece ‘membranın (zarın) içinden geçtiği gaz miktarı, ne kadar delikli olduğunun bir ölçüsüdür’ sonucunu çıkarabiliriz.

Bu çalışma, su ve gaz arıtımında hava kalitesinin izlenmesine ve enerji toplanmasına kadar çok sayıda uygulama alanı için umut vaat ediyor.

--

--

--

Izmir University of Economics ACM Student Chapter aims to facilitate communication and collaboration with students studying in the university’s computer science fields and with ACM communities at other universities by organizing, workshops, programming competitions and seminars.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alican AKCA

Alican AKCA

Math Student at Izmir University of Economics. I have been working on Machine Learning and AI. alicanakca.space

More from Medium

Caddy HTTP to HTTPS Redirections

Teknik Konfigurasi DHCP Server dan DHCP Relay pada Cisco Packet Tracer

Installation of Lubuntu on Oracle Virtual Box and Making it work in Full Screen Mode

Kubernetes new Release and Major changes