Öğretmen Kulübü 115. Buluşma: “Teknoloji ve İnsan”

4 Ocak 2019 (Cuma) 18:30–21:30 — Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi

Jacob Ceki Hazan
Jan 2, 2019 · 2 min read

İzmir Eğitim Kooperatifi (İZEK) ve Zikzak işbirliğinde Öğretmen Kulübü etkinlikleri 2019'da da tüm hızıyla devam edecek. 2019'un ilk etkinliğinin teması: “Teknoloji ve İnsan”.

Aynı zamanda İZEK’in merkezi de olan Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde 4 Ocak Cuma akşamı 18:30–21:30 arasında gerçekleşecek etkinlik ücretsiz ve herkese açık olan bu etkinliğe kayıt yaptırmak için 2–3 dakikanızı alacak Google Forms linkimize buradan erişebilirsiniz.
(Facebook etkinlik sayfası linki de burada.)


Konu teknoloji olunca hayatın her alanını mercek altına almak mümkün: eğitim, sağlık, iş hayatı, meslekler, siyaset, hukuk, seyahat, gıda, alışveriş ve tüketim, aile, sanat, spor, bilim, ulaşım, eğlence sektörü ve daha birçok alan…
Aşağıda gördüğünüz kitaplarda son birkaç yıl içerisinde piyasaya çıkan teknoloji ile ilgili önde gelen çalışmaların bazılarına yer veriyor.
Bu cuma akşamı çok keyifli bir sohbete ve bilgi takasına hazır olun!

izmiregitimkoop

İzmir Eğitim Kooperatifi

Jacob Ceki Hazan

Written by

www.cekipedia.com Digital librarian, Global citizen, Turkey-Rwanda-UK-US

izmiregitimkoop

İzmir Eğitim Kooperatifi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade