Öğretmen Kulübü Vol. 100 (21 Eylül 2018)

Tema: Herkes için Yaşam Boyu Öğrenme

Öğretmen Kulübü’nün 100. buluşmasını Zikzak Grup ve İzmir Eğitim Kooperatifi (İZEK) işbirliği ile 21 Eylül 2018 Cuma günü Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik.

İzmir yerelinde öğrenci, öğretmen, veli bileşenlerini kooperatif çatısı altında birleştirdiğimiz, “Herkes için Yaşam Boyu Öğrenme” teması ile ilk kez görücüye çıkan İZEK buluşmasına 140 misafirimiz / arkadaşımız katılım gösterdi.

Gecenin ilk bölümünde Zikzak Grup yöneticisi Yusuf ÇAĞLAYAN program içeriğinden bahsetti. Öğretmen Kulübü’nün 100. buluşmasına kadar geçirdiği süreci, süreç boyunca geçirdiği değişimleri ve şu an konumlandığı yeri şu şekilde aktardı:

2014 yılında kurulan Zikzak Grup’ta, 2015 yılı itibariyle Zikzak Öğretmen Kulübü; tamamen sosyal gönüllü öğretmenleri farklı alanlarındaki uzmanlar ile buluşturup paylaşımlarda bulunabileceği bir ortam yarattı. 2016’da Classloom’un düzenlediği yarışmanın sosyal sorumluluk kategorisinde “Eğitimde En İyiler” ödülünü aldık. 2016–2017 yıllarında Zikzak Öğretmen Kulübü, 20 buluşma organize etti. Formatta kısa bir değişim süreci yaşayan kulüp, 14 buluşmayı “Öğretmen Gelişim Merkezi” adı altında yaptı. 2017 yılında Akademi Karşıyaka ile tanışıldı. Karşıyaka Belediyesi’nin kurduğu bölüm olan Akademi Karşıyaka bizlere; ortak aklın, ortak çalışmanın daha verimli olacağını gösterdi. 2017–2018 yıllarında Zikzak Öğretmen Kulübü, 35 buluşma daha organize etti. 3 yılda 99 buluşma, 70 uzman, 300 öğretmen, 220 konu ile 55 uygulama alanı yaratıldı. 2018 itibariyle İzmir Eğitim Kooperatifi kuruldu. 2018 İZEK ve Zikzak Grup işbirliği ile 5’te 3’lük Buluşmalar dizisini bu yıl hayata geçirdik. Öğretmen Kulübü Zikzak’ta yapılmaya devam edilecek ve her 5 buluşmada biri İZEK ile ortak büyük buluşmalar olacak. Bu buluşmalar 3 bölümden oluşacak.”

Kulüpten olan herkesin katkısıyla oluşturulan “Sizce Öğretmen Kulübü nedir?” sorusuna verilen cevaplar eğlenceli bir video ile izlendi.

Panelimiz Karşıyaka Akademi biriminden Alper AKBULUT’un kolaylaştırıcılığında başladı. “Yaşam Boyu Öğrenme” temalı bu buluşmada aynı dili konuşabilmek için bazı kavramlar üzerine yoğunlaşıldı. Hepsi detaylı bir şekilde konuşuldu.

Ceki HAZAN; öncelikle kendinden; eğitim ve iş için birçok şehir ve ülke gezdiğinden bahsetti. İzmir macerasını anlatırken İzmir’de biz çocukken yaptığımız güzel etkinlikleri hatırlatarak bir nostalji yaşattı. İzmir’deki eğitimlerinden nasıl haberdar olabileceğimize dair önemi sorular sorarak bizleri düşündürdü. İzmir’in yeri, ilçeleri, İzmir’in önemi konu başlıklarıyla paylaşımlarda bulundu. İzmir’deki eğitime cevap veren örgün-yaygın eğitim kurumlarının neler olduğunu aktarırken yaptığı araştırmalar sonucu çeşitli kriterlere göre İzmir’in nüfus dağılımlarını bizlerle paylaştı. Yaş dağılımlarına göre hangi eğitim faaliyetlerinin yapıldığı, bu faaliyetlerin duyurularına erişimde sıkıntıların olduğundan kısaca bahsetti. Bunlar hakkında neler yapabileceğimize dair ortak akıl oluşturma yönünde bizleri teşvik etti.

Neyyir BERKTAY; “Eğitim, İzmir ve Sivil Toplum için buradayım.” sözüyle etkili bir giriş yaptı. Eğitimin çocuklarda öğrenme hevesini öldürülmemesi gerektiğini düşünen Neyyir Hanım, formal eğitimin rekabetçilikten daha çok öğretmenin mutlak doğrularını öğretmek ve eğitmek, hatta bu anlamda terbiye etmek görevi olduğunu, öğrencilerinde bu mutlak doğruları hevesle öğrenmeleri için ortamlar oluşturduğundan bahsetti. Sivil toplum kuruluşlarında yer almanın önemi üzerinde durarak Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Eğitimde İyi Örnekler (ERG) gibi kuruluşlarda neler yaptığını bizlerle paylaştı. Eğitim-Tarih-İzmir konularında yaptığı araştırmalar, yerelden beslenerek kendi gelişimine nasıl yön verdiğini ifade etti. Geçmişten günümüze eğitimdeki değişmeleri anlatarak öğrenci-öğretmen etkinleşiminin ne denli önemli olduğunu deneyimlerinden yola çıkarak anlattı. Eğitimde eşit paylaşımın, adaletli olmanın ne anlama geldiği, sosyokratik yapı ile birlikte uzlaşı kültürünün nasıl geliştirilebileceğine dair ip uçları verdi. İpuçları tek bir noktaya vurgu yapıyordu: Akıl, İşbirliği ve Sosyal Kooperatif Olma Bilinci.

Mehmet KUZU; eğitime sorgulayıcı bakmayı erken yaşlarda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden öğrendiğini söyleyerek bir giriş yaptı. Dünyada ve ülkemizde kooperatifçiliğin gelişimi, doğru-yanlış bilinenler ve hiç bilmediklerimiz hakkında bizleri aydınlattı. Kurdukları Genç İşi Kooperatif’ ten detaylı bir şekilde bahsetti. Birbirimizin ihtiyacını bilerek, kooperatif ilkelerini “Adaletli Yaklaşım, Şeffaf yönetim, Şiddetsiz İletişim” göz önünde bulundurarak bunlara nasıl çözüm üretebileceğimiz konusunda açıklamalarda bulundu. Kar amacı gütmeyen sosyal kooperatiflerin özellikleri konuşulurken İZEK çatısında nelerin olabileceğine dair fikirler verdi.

Program Akışı:
18.40–19.00: Hikayemiz (Yusuf Çağlayan)
19.00–20.15: Panel
Kolaylaştırıcı: Alper Akbulut, Akademi Karşıyaka
İzmir: Ceki Hazan, Dersimiz Dünya
Eğitim: Neyyir Berktay, ERG Eski Direktörü
Kooperatif: Mehmet Kuzu, Genç İşi Kooperatif
20.15–20.30: Ara
20.30–21.00: Panel Sonrası (Soru cevap — deneyim paylaşımı)
21.15–21.30: 5'te 3'lük Buluşmalar (Ceki Hazan)

izmiregitimkoop

İzmir Eğitim Kooperatifi

İzmir Eğitim Kooperatifi

Written by

izmiregitimkoop

İzmir Eğitim Kooperatifi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade