İZEK Üçlemesi — 2 : EĞİTİM

İZEK Mutfak

Jacob Ceki Hazan
Oct 1, 2018 · 2 min read

21 Eylül Cuma günü İZEK olarak herkese açık olan ilk etkinliğimizi gerçekleştirdik. Açılış temamız “yaşam boyu öğrenme” idi.

Bu yıl içerisinde gerçekleştirmek istediğimiz daha birçok etkinlik ve proje çalışması var.

Eğitim denince somut olarak “sınıf, sınav, not, karne, öğrenci, öğretmen, mezuniyet” gibi okulla özdeşleşmiş kavramlar gelirken “yaşam boyu öğrenme” kavramını pek de somuta indirgeyemiyoruz.

Yaşadığımız mahalleden başlayarak günlük yaşamımızın büyük bir kısmını sürdürdüğümüz şehrimizi bir okul olarak görsek nasıl olur? Ama öyle sıkıcı, “öfff mezun olsam da kurtulsam” diye andığımız bir okul olarak değil her günü acısıyla tatlısıyla severek yaşadığımız duvarsız bir okul olarak!

İzmir’de yaşıyorsanız ve eğitim dünyasına, sanattan spora, bilimden felsefeye kişisel ve toplumsal gelişim araçlarına ilginiz varsa sizleri de aramızda görmek ve sizlerle biz olarak birlikte öğrenme yolculuğuna çıkmak isteriz.

Bu dönem her salı akşam 18:30– 21:00 arasında Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde toplanıyoruz. (Ayrıca salı buluşmalarımıza eşlik etmesi amacıyla dersimizdunya.org/izmiregitimkoop sayfasını da oluşturduk.)

Facebook etkinlik sayfamız:
facebook.com/events/141487650137234/

Facebook grubumuz:
facebook.com/groups/izekmutfak/


Çalışmalarımızı ve etkinliklerimizi facebook, twitter, instagram, medium ve linkedin hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Sevgiler,
İzmir Eğitim Kooperatifi — İZEK (izmiregitimkoop.org) ailesi

izmiregitimkoop

İzmir Eğitim Kooperatifi

Jacob Ceki Hazan

Written by

www.cekipedia.com Digital librarian, Global citizen, Turkey-Rwanda-UK-US

izmiregitimkoop

İzmir Eğitim Kooperatifi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade