“İZEK MUTFAK”

18 Eylül 2018

BURÇAK TEMEL
Sep 19, 2018 · 1 min read

Bugün (18 Eylül 2018 salı) itibari ile İZEK ortakları her salı günü saat 18:30'da Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde toplanıyor.

İşin mutfağını konuşacağımız bu buluşmalar; her ortağın kendini tanıtması, eğitim adına neler yaptığı ve gelecekte neler yapmak istediğini anlatabildiği, eğitim ile ilgili problemleri paylaştığı, bu paylaşımlara göre de tüm ortakların kafa kafaya verip çözüm yolları bulduğu bir paylaşım ortamı.

İlk paylaşımlarda bulunanlardan biri de benim. 8 yıllık tıp fakültesi ve 11 yıllık sağlık sektörü çalışmasından sonra; hobi olarak zevkle yaptığım yaratıcı drama ve plastik sanatlar disiplinleri üzerinden profesyonelliğe geçiş yaptığım 2014 yılında başlayan Atölye Rengarenk maceramdan bahsettim. Gelecek için neler yapabilirim/iz bunu konuştuk.

İzmir Eğitim Kooperatifini “Birlikte Öğrenme” amacımızla kurduk. Ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarımız sistemli bir şekilde hızlanmaya devam ediyor.

Her Salı İZEK MUTFAK buluşmaları dışında 21.09.18 Cuma günü başlayacak olan ve her 5 haftada bir farklı konseptler ile devam edecek olan “5'te 3'lük Buluşmalar” da da siz İzmirlileri bekliyoruz

İZEK Mutfak Buluşmaları Vol. 1

Herkese açık ilk etkinliğimiz 21 Eylül 2018 Cuma günü Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi’nde saat 18:30–21:00 arasında!
https://www.facebook.com/events/2437966566215364/

www.izmiregitimkoop.org
www.instagram.com/izmiregitimkoop
www.twitter.com/izmiregitimkoop
www.facebook.com/izmiregitimkoop

BURÇAK TEMEL

Written by

izmiregitimkoop

İzmir Eğitim Kooperatifi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade