İZEK Üçlemesi-3: Kooperatif

Sosyal Kooperatife Giriş

İzmir Eğitim Kooperatifi” üçlemesinde belki de en çok merak edilen kısım bu girişimin neden bir kooperatif olarak biçimlendirildiği. Sivil toplum dünyasında dernek ya da vakıflar varken nereden de çıktı şimdi kooperatifçilik? “Apartman mı dikeceksiniz? Site mi inşa ediyorsunuz? Kantin mi işleteceksiniz?”

Bir de bu aralar “sosyal” kelimesi çok yaygın. Girişimcilik var bir de sosyal girişimcilik var. Ama kooperatif kelime anlamı olarak da sosyalliği içermiyor mu zaten? Bir başka deyişle sosyal olmayan kooperatif olabilir mi? Ezberden tahminler yürüterek hazır cevaplar vermek yerine bütün bunları oturup konuşmak, tartışmak kısacası üzerine birlikte düşünmek ilk adım olarak oldukça önemli.

Böyle bir fırsat da bu haftasonu Sosyal Kooperatif Treni ile İzmir’e geliyor.

İzmirlilerin dikkatine! Sosyal Kooperatif Treni ayağımıza geldi! 6–7–8 Ekim tarihlerinde bir dolu etkinlik bizleri bekliyor!

  • 05 Ekim — 07 Ekim 2018
    Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi
  • Sosyal Kooperatif Hackathonu
  • İzmir’de Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde 05 Ekim — 07 Ekim 2018 tarihlerinde sosyal kooperatifçilik üzerine çalışan bireylerin/grupların bir araya gelerek uzman mentörlerin katkılarıyla çalışma modelleri oluşturduğu, grup ve vizyon çalışmaları gerçekleştirdiği, 07 Ekim tarihinde de sunumlarını gerçekleştirerek, geliştirilen fikirlerin jüri tarafından değerlendirilerek birinciye 5.000 TL, ikinciye 4.000 TL, üçüncüye 3.000 TL ödüllerin verildiği yarışma etkinliğidir.
  • Başvuru için

izmiregitimkoop

İzmir Eğitim Kooperatifi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade