basic operator

ในการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวน ค่าใดๆ ก็แล้วแต่ จะหนีไม่พ้น +, -, *, /, % แน่นอนครับ เพราะของพวกนี้ได้ใช้ตลอด แทบจะทุกโปรแกรมก็ว่าได้

+ คือ บวก
- คือ ลบ
/ คือ หาร
* คือ คูณ
% คือ หารเอาเศษ

มาดูตัวอย่างกันครับให้สร้างไฟล์ Operator.java และเขียนโค้ดลงไปดังนี้

class Operator {
 public static void main(String[] args) {
 System.out.println(1 + 2);
 System.out.println(2–1);
 System.out.println(2 * 2);
 System.out.println(3 / 2);
 System.out.println(9 % 5);
 }
}

ผลการทำงาน